สอศ.ประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ จำนวน 74 ราย

พุธ ๐๔ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๐๙:๔๘
สอศ.ประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ จำนวน 74 ราย

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่อนุกรรมการในอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีมติในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา โดยในระหว่างดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง เห็นสมควรแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่จะแต่งตั้งก่อน ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเลือกสถานศึกษา เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ผู้ได้รับการคัดเลือกทั้ง 74 ราย ได้มารายงานตัวและแสดงความจำนงเลือกสถานศึกษา โดยไม่มี ผู้สละสิทธิ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 1. นายศรากร บุญปถัมภ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
 2. นายพิน นิลบวร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่
 3. นายชินท์ณภัทร ก้อนคำ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
 4. นายจรูญ อินไข ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
 5. นายธีระพงษ์ วงศ์ประเสริฐ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
 6. นายชัยสิทธิ์ สง่างาม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
 7. นายประกอบ สุขเกิด ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่
 8. นายสุพชัย อัมภา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
 9. นายยงค์ ราศรีเฟื่อง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี
 10. นายคมสัน อรรคแสง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
 11. นายสมพร ทวีกาญจน์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
 12. นายสุดชาย บุตรแสนลี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
 13. นายนริศ สุคันธวรัตน์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว
 14. นายปณิทัต ลี้จินดา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
 15. นายชม แก้ววงษ์จันทร์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2
 1. นายธีรกรณ์ พรเสนา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสตึก ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
 2. นายภูมิพัฒน์ แก้วมูล ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
 3. นายชาตรี จำปาศรี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
 4. นายสุนทร เรืองวัฒนานนท์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
 5. นายณัทฐศักดิ์ สำราญรื่น ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
 6. นายสายัณห์ แร่ทอง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตรัง ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกันตัง
 7. นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
 8. นายไพฑูรย์ สังข์สวัสดิ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 9. นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
 10. นายอรรถกฤต อินทะโย ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
 11. นายวีระชาติ กุลสิทธิ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
 12. นางณชนกพรหมพร บุญชูศรี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
 13. นายสุรชัย ใหม่คามิ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2
 14. นายสะเทือน สรรพจักร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู
 15. นายธีรชัย ภูทอง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพประโคนชัย
 16. นายศิริวัฒน์ รักสกุล ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
 17. นายสุรวัจน์ ปิติจรัสเชาว์กุล ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
 18. นายคมศิษฐ์ มีสัจจานนธนกุล ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจ
  และการท่องเที่ยวกรุงเทพ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ
  วังไกลกังวล 2
 19. นางสาวสุนทรผไท จันทระ ตำแหน่งครู วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
 20. ว่าที่ร้อยเอก อเนก แสนมหาชัยภา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
 21. นายสุรีย์ ศรีชะตา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราษีไศล
 22. นายลำปาง พันธ์เพชร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
 23. ว่าที่ร้อยตรี ธานี ศรีทอง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
 24. นายอรรถพันธ์ นามกูล ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
 25. นายแปลก ภีระคำ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์
 26. นางวริทธิ์นันท์ จันทรมนตรี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
 27. นายเสาร์ห้า ภู่ลา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 28. นายบุญลือ อยู่คง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน
 29. นายบรรจง พลขันธ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก
 30. นางสุวนิจ สุริยพันตรี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
 31. ว่าที่ร้อยโท จิรายุศ จินาวัลย์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
 32. นางสาววารี ชีวะเจริญ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
 33. นายเฉลิมศักดิ์ ทองเนื้ออ่อน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน
 34. นายมนตรี สุวรรณภักดีจิต ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี (ปฏิบัติงานที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย)
 35. นายชัชวาล วงศ์ใหม่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง
 36. นายสมชาย อินทร์ปรางค์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
 37. นางพัชรพร สุวรรณไตรย์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
 38. นายณรงค์ แก้วสิงห์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 39. นายประเสริฐ วงศ์โปธา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
 40. นายวุฒินันท์ จันทร์ทอง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง
 41. นางกัญณภัทร วรรณพุฒ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
 42. นายสมรักษ์ พระสลัก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
 43. นางสาวจันทรา ส่งศรี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า
 44. นายมารุต รื่นรวย ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
 45. นายแทน โมราราย ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
 46. นางสาวจิตราวรรณ บุตราช ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษก
  หนองจอก ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
 47. นางอุไรวรรณ เชาวน์ชื่น ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
 48. นายไรฮ้าน กองสิน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเบตง
 49. นายเทียน รั้งกลาง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
 50. นายอนิรุทน์ เหมะธุลิน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท
 51. นายสำราญ สีปวน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
 52. นางสาวอิสริยา น้อมนำทรัพย์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
 53. นางจิตติมา น่วมนิ่ม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์
 54. นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวัดโฆสมังคลาราม
 55. นายทรงวุฒิ เรือนไทย ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
 56. นายพงศ์กานต์ เอี่ยมสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร
 57. นายวิชัย สังฆะมะณี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
  ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล
 58. นายจารึก ศิลป์สวัสดิ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสายบุรี
 59. นายประมุข กออวยชัย ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพรามัน

"ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาจะต้องไปปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับแต่งตั้ง ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563" เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด