คณะกรรมการบริหารฯ AHRDA of DSD ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง

อังคาร ๐๓ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๑:๓๕
คณะกรรมการบริหารฯ AHRDA of DSD ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง

นายชาคริตย์ เดชา รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนในธุรกิจยานยนต์ ได้แก่ สถาบันยานยนต์ สถาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฯลฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ? 16.30 น. ณ ห้องประชุม 402 ชั้น 4 สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) เพื่อกำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่แรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง รองรับนโยบายไทยมีงานทำ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย สู่อุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด