อาชีวะอาสา สร้างค่านิยมสู่สาธารณชน

อังคาร ๐๓ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๑:๑๒
อาชีวะอาสา สร้างค่านิยมสู่สาธารณชน

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จึงมีนโยบายการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีทักษะฝีมือเข้าสู่โลกอาชีพ และเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ซึ่งเน้นการผลิตกำลังคนในระดับฝีมือ ระดับช่างเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของภาคการผลิตและยังปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กันไป โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ได้จัดให้มีโครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการสร้างค่านิยม และภาพลักษณ์ที่เป็นรูปธรรม แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ทักษะฝีมือของผู้เรียนอาชีวศึกษา ที่ปรากฏต่อสาธารณชน เพื่อให้เกิดการยอมรับอย่างกว้างขวาง และสร้างเอกลักษณ์ให้เห็นว่า อาชีวศึกษา เป็นการเรียนที่มีทิศทาง มีอนาคต สื่อสารให้เห็นถึงโอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อีกทั้งกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ มีจิตอาสา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งสามารถนำความรู้และทักษะวิชาชีพไปให้บริการและช่วยเหลือสังคมตามสาขาวิชาชีพของตนเอง

นายศักดา มยูขโชติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา กล่าวว่า โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา เป็นการจัดกิจกรรมอาชีวะจิตอาสา พัฒนาอาคารสถานที่ ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงรุก เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการศึกษาสายวิชาชีพของการอาชีวศึกษาต่อสาธารณชนที่มุ่งสู่การมีงานทำและสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพได้ทันทีหลังเรียนจบ มีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาด้านอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น และสนับสนุนให้บุตรหลานเลือกศึกษาต่อสายอาชีวศึกษามากขึ้น รวมทั้งพัฒนาทักษะผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีความรู้และมีความสามารถในทักษะวิชาชีพ อันจะนำไปสู่การสร้างค่านิยมอันดีในการเรียนสายวิชาชีพของการอาชีวศึกษา โดยโครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษาได้ดำเนินกิจกรรม ได้แก่ การวาดภาพ และทาสีรั้วโรงเรียน ซึ่งมีคณะครู นักเรียน นักศึกษา สาขาวิจิตรศิลป์ และสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วม ณ โรงเรียนวัดบางปะกอก แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒-๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการฯ กล่าวปิดท้ายว่า โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษานี้ นอกจากจะเปิดโอกาสให้ครู นักเรียน นักศึกษา ได้นำความรู้ออกไปช่วยชุมชนแล้ว ยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีในการทำงานร่วมกันของนักเรียน นักศึกษา ในการร่วมกันทำงานเป็นหมู่คณะ รู้จักการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด