มท.3 สั่งการกรมโยธาฯ เร่งดำเนินโครงการก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสินปุน จ.กระบี่ บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

จันทร์ ๐๒ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๔:๕๐
มท.3 สั่งการกรมโยธาฯ เร่งดำเนินโครงการก่อสร้าง เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสินปุน จ.กระบี่ บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสินปุน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 4 ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ พร้อมสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เร่งดำเนินโครงการฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนริมคลองสินปุน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า "ลำคลองสินปุน" เป็นลำคลองสายหลักของประชาชนในเขตอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ เดิมใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย แต่ปัจจุบันคลองสินปุนมีสภาพตื้นเขินเนื่องจากการพังทลายของดินริมตลิ่งที่เกิดจากกระแสน้ำกัดเซาะ การปล่อยน้ำเสียจากอาคารบ้านเรือนสู่ลำคลอง อีกทั้งมีการรุกล้ำเขตลำคลองเพื่อก่อสร้างอาคารต่างๆ ซึ่งหากปล่อยไว้โดยไม่ได้รับ
การปรับปรุงหรือแก้ไข จะก่อให้เกิดน้ำเน่าเสียเป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชนที่ใช้น้ำในลำคลอง และอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ นับว่าเป็นปัญหาสำคัญและมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไข อย่างเร่งด่วน ดังนั้นจึงสั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เร่งดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสินปุน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 4 ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ พร้อมกำชับให้ดำเนินโครงการฯ ด้วยการมีส่วนร่วมและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริง

ด้านนายสุวพงษ์ ภูนาคพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสินปุน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 4 ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ ในปีงบประมาณ 2563 ? 2565 เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ตลิ่งริมคลองสินปุน พังทลายเสียหาย ลดการบุกรุกที่ดินสาธารณะ อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนธรรมชาติ ริมแม่น้ำลำคลองให้คงอยู่ตลอดไป โดยโครงการฯมีความยาว 734 เมตร ประกอบด้วย งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ชนิดเขื่อนเสาเข็มแบบโต๊ะ สันเขื่อนเป็นคานรัดหัวเสาเข็ม ราวกันตก พื้นทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่อพักพร้อมท่อระบาย คันดินถมตลอดด้านหลังแนวสันเขื่อน ตอกเสาเข็มเสริมความแข็งแรงบริเวณตลิ่ง หน้าเขื่อนเป็นงานทิ้งหินใหญ่
บันได ขึ้น-ลง และบันไดอัฒจันทร์ ส่วนงานปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นงานก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างและศาลาพักผ่อนริมตลิ่ง ปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการดำเนินงานก่อสร้าง หากแล้วเสร็จจะทำให้ลำคลองสินปุนมีทัศนียภาพ ที่สวยงามเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย อีกทั้งยังสามารถใช้พื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของชุมชน เช่น การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ วันลอยกระทง เป็นต้น ซึ่งจะสามารถกระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจชุมชน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในอำเภอลำทับให้ดียิ่งขึ้น?

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด