บำรุงราษฎร์ คว้ารางวัล AMCHAM CSR Excellence Award 2020 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น พร้อมส่งเสริมสุขภาพสังคมไทย

ศุกร์ ๓๐ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๒๕
บำรุงราษฎร์ คว้ารางวัล AMCHAM CSR Excellence Award 2020 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น พร้อมส่งเสริมสุขภาพสังคมไทย

มร. ไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย มอบรางวัล AMCHAM CSR Excellence Award 2020 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย แก่ ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร (CEO) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในฐานะเป็นองค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับ Gold ประจำปี 2563 เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีความเชื่อในเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืน จึงมุ่งพัฒนาทั้งด้านมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย สู่ความเป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาลควบคู่ไปกับการตอบแทนคุณประโยชน์สู่สังคม โดยใช้ประสบการณ์ความชำนาญการด้านการแพทย์และองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน และมีดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนโยบาย กระบวนการและจิตอาสา ที่มีการผสมผสานอย่างเป็นรูปแบบสร้างการมีส่วนร่วมกับกระบวนการทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อเกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืน

โครงการเพื่อสังคมหลัก ๆ ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน อาทิ โครงการรักษ์ใจไทย เพื่อผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดผู้ด้อยโอกาส นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน ได้ช่วยเหลือเด็ก ๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปแล้วกว่า 818 ราย ซึ่งนอกเหนือจากการช่วยเหลือเด็กชาวไทยแล้ว ยังได้ขยายความช่วยเหลือไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย คือ เมียนมา เวียดนาม และกัมพูชา, โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ "อาสาบำรุงราษฎร์" ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เริ่มออกให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 บริการรักษาพยาบาลโรคพื้นฐานแก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร 25 แห่ง สัปดาห์ละ 5 วัน,โครงการผ่าตัดช่วยเหลือเด็กภาวะกระดูกสันหลังคด ด้วยหุ่นยนต์นำวิถี เพื่อช่วยเหลือเด็กภาวะกระดูกสันหลังคด อายุระหว่าง 10 - 18 ปี ให้มีโอกาสเข้ารับการรักษาเพื่อแก้ไขมุมความโค้งของกระดูกสันหลังให้ตรงยิ่งขึ้น และช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช้วิธีการรักษาด้วยการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์นำวิถี เพื่อให้ศัลยแพทย์การผ่าตัดวางตำแหน่งสกรูได้อย่างแม่นยำในการจัดกระดูกสันหลัง, โครงการส่งเสริมสุขภาพและเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ, โครงการส่งเสริมสุขอนามัยและโภชนาการแก่เด็กเล็กและเด็กนักเรียน, การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป ตามสถานการณ์ของโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ผ่านช่องทางของโรงพยาบาลฯ เองและผ่านสื่อสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ, และการสนับสนุนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างเครือข่ายเพื่อยกระดับความเข้มแข็งด้านอาชีพและองค์กรของผู้พิการ โดยสถาบันพัฒนาธุรกิจชุมชน

รางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (AMCHAM CSR Excellence Awards) ของหอการค้าอเมริกันฯ นี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อมอบให้กับบริษัทสมาชิกของหอการค้าฯ เพื่อยกย่องความอุตสาหะระยะยาวในการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย บริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่าง ๆ มีโครงการที่เป็นรูปธรรม วัดผลได้ ซึ่งสร้างคุณประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคมเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี และมีส่วนร่วมในระดับสูงจากพนักงานและมีความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่แข็งแกร่งขององค์กร (27 ต.ค. 2563 โรมแรมคอนราด กรุงเทพฯ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด