คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

อังคาร ๒๗ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๑:๔๙
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 TCAS64 รอบ 1 : Portfolio เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค.63 ? 10 ก.พ.64

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.)

  1. รหัสสาขา T1-90201 : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคปกติ) จำนวนที่รับ 25 ที่นั่ง GPAX (4-5 ภาคเรียน)ไม่น้อยกว่า 2.50
  2. รหัสสาขา T1-90205 : สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโลยีสารสนเทศ(ภาคปกติ) จำนวนที่รับ 30 ที่นั่ง GPAX (4-5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.50
  3. รหัสสาขา T1-90202 : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ) จำนวนที่รับ 25 ที่นั่ง GPAX (4-5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.00
  4. รหัสสาขา T1-90204 : สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม(ภาคปกติ) จำนวนที่รับ 30 ที่นั่ง GPAX (4-5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.00

เงื่อนไขเพิ่มเติม (รายละเอียด)

  1. รหัสสาขาT1-90201, รหัสสาขาT1-90205, รหัสสาขาT1-90204: สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  2. รหัสสาขาT1-90202: สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าการศึกษาพื้นฐานสายสามัญที่เรียนวิชาทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยาและคณิตศาสตร์

รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ : http://regis.rmutp.ac.th/upload/file64/T1-64.pdf

สมัครเข้าศึกษาผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ที่ : http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด