ผศ.ประหัสชัย ชี้บทบาทศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ตอบโจทย์สถานประกอบการ

อังคาร ๒๗ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๑:๓๒
ผศ.ประหัสชัย ชี้บทบาทศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ตอบโจทย์สถานประกอบการ

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี มีความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพราะคณะเองก็มีภาควิชาบริหารธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม มีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และความพร้อมในเรื่องสถานที่อยู่แล้ว จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและความพร้อมในการพัฒนาแรงงานภายในจังหวัดปราจีนบุรี และเขตภูมิภาค ให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงานในการประกอบอาชีพ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ถือได้ว่าเป็นการทดสอบความรู้ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระบุ ชื่อ นามสกุล สาขาและระดับที่ผ่านการทดสอบเป็นหลักฐานยืนยันในทักษะ ฝีมือของตน เพราะในปัจจุบันศักยภาพในการแข่งขันสูงในเวทีโลก ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในอาชีพ มีทักษะ ประสบการณ์ และมีใจรักในการให้บริการ (Service Mind)

ผศ.ประหัสชัย ระมาศ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เปิดเผยถึงศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ว่า ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตินั้น สืบเนื่องจากสำนักมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มีนโยบายส่งเสริมให้สถานประกอบการที่มีแรงงานในสายการผลิตและการบริการ พัฒนากำลังคนให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงานในการประกอบอาชีพ โดยมีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นการทดสอบความรู้ ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์กำหนดของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ที่มีฝีมืออยู่ในระดับประกันคุณภาพ และส่งเสริมให้สถานประกอบการใช้ผู้ผ่านการทดสอบ ประกอบกับ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี มีการจัดการเรียนการสอน บริการวิชาการ และการวิจัย อย่างต่อเนื่องตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยทางคณะฯ มีภาควิชาบริหารธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ซึ่งมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และความพร้อมในเรื่องสถานที่ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ จึงเล็งเห็นความสำคัญและความพร้อมในการพัฒนาแรงงานภายในจังหวัดปราจีนบุรี และเขตภูมิภาค "จึงยื่นขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานกลุ่มสาขาอาชีพบริการ สาขาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า ระดับ 1" ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 โดยสถานที่ทดสอบ ณ อาคารปฏิบัติการท่องเที่ยวและโรงแรม (Villa Vichalai Hotel) และผ่านการประเมินแล้วจากสำนักงานมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สามารถจัดทดสอบได้ ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาอาชีพพนักงานต้อนรับส่วนหน้า ระดับ 1 (Front Desk Clerk/Receptionist)

อย่างไรก็ตามกลุ่มเป้าหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะเน้นที่กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท สถานที่พักรับรอง และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง ภายในจังหวัดปราจีนบุรี และเขตภูมิภาค ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรและการวางแผนการฝึกอบรม เพื่อลดอัตราความเสียหายอันเนื่องจากการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้สินค้าและบริการที่ได้มีคุณภาพดีขึ้น รวมถึงเป็นแนวทางในการคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน โดยทางศูนย์มีข้อกำหนดทางวิชาการสาขาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า ที่ใช้เป็นเกณฑ์วัด ความรู้ ความสามารถและทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น หน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการลงทะเบียนเข้าพัก (Check in) คืนห้องพัก (Check Out) การให้บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกระหว่างเข้าพัก การสื่อสารของพนักงาน การใช้ภาษาอังกฤษในอาชีพ ความปลอดภัย รวมถึงบุคลิกภาพ มรรยาท และจริยธรรมของพนักงานต้อนรับส่วนหน้า

ส่วนการสร้างจุดเด่น-จุดขาย ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะพิจารณาจากสถานประกอบการธุรกิจที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องมีการดำเนินมาตรฐานที่สอดคล้องกับภาครัฐ และต้องมีแรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานแรงงานแห่งชาติ อยู่ในสายการผลิตและการบริการตามจำนวนที่กำหนดจะได้รับจึงจะได้รับ "เครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงาน" สำหรับสถานประกอบการ ที่แสดงว่าบุคลากรของสถานประกอบการมีการให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีความปลอดภัย รวมถึงจะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านต่างๆ จากภาครัฐ อีกด้วย ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยในการทำงาน และขั้นตอนวิธีการทำงานที่เหมาะสม เป็นต้น

ผศ.ประหัสชัย ระมาศ เสริมว่าหลักสูตรและทิศทางในการบริหารจัดการศูนย์ฯ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม โดยเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ ที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริง เพื่อนำไปพัฒนาองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ โดยมีอาคารปฏิบัติการท่องเที่ยวและโรงแรม (Villa Vichalai Hotel) เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานจริง มีห้องพักรับรอง ห้องประชุมสัมมนา ห้องจัดเลี้ยง ซึ่งเปิดให้บริการสำหรับผู้เข้าพักที่สนใจมาใช้บริการ ภายใน มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ไปพร้อมกับการฝึกปฏิบัติในหลักสูตร การให้บริการวิชาการควบคู่กัน เพื่อใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และที่สำคัญมีบุคลากรที่ความเชี่ยวชาญด้านนี้สำหรับดำเนินงานศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ส่วนทิศทางในการบริหารจัดการศูนย์ฯ "เราบริหารจัดการภายใต้นโยบายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยการประสานงานผ่านสำนักงานฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี" ทางเราให้การสนับสนุนด้านสถานที่ อุปกรณ์ และบุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกันอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ในอนาคตทางคณะมีแผนขอยื่นรับรองเป็นผู้ทดสอบในกลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ สาขาอาชีพอื่นที่มีศักยภาพในการทดสอบต่อไป

ศูนย์ฯ ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ เป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในเขตพื้นที่ และพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผู้สอนที่เป็นผู้ทดสอบให้ทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไขรวมกันกับสถานประกอบการที่ส่งบุคคลากรมาฝึกอบรม ทำให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงในปัจจุบัน รวมถึงในอนาคตนักศึกษาของภาควิชาบริหารธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม และนักศึกษาที่สนใจ สามารถเข้ารับฝึกอบรมและการทดสอบ เพื่อรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพพนักงานต้อนรับส่วนหน้า ระดับ 1 ส่วนบทบาทพัฒนากำลังคนต่อศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี มีบทบาทต่อการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานของสถานประกอบการ และสนับสุนนจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรมที่ตอบโจทย์อย่างยิ่ง ทั้งในด้าน ความรู้ (Knowledge) ซึ่งจำเป็นที่จะใช้ทำงานนั้นๆ ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทักษะ (Skilled) เป็นการสะสมประสบการณ์จนเกิดเป็นความชำนาญ สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ตลอดจนทีทัศนคติ (Attitude) มีจิตสำนึกในการทำงานที่ดี

หลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสร้ายโควิด-19 อาจารย์เล่าให้ฟังอีกว่า ทางศูนย์ฯ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี พึ่งได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นปีแรก ประกอบกับเป็นช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 พอดี ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมทั่วประเทศโดยตรง ทำให้ทางเรา "ต้องมีการปรับตัวในการให้บริการของอาคารปฏิบัติการท่องเที่ยวและโรงแรม ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน ฝึกปฏิบัติ รองรับผู้ใช้บริการ และเป็นสถานที่ตั้งศูนย์ฯ จะต้องปรับให้สอดรับกับ New normal" โดยเฉพาะให้สอดคล้องกับผู้มาใช้บริการที่สนใจในการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็น 1 ใน 4 จังหวัดนำร่องสู่การเป็นต้นแบบเมืองสมุนไพรสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการอบรมและทดสอบของศูนย์ฯ ในอนาคต หากสนใจอยากจะไปเรียนที่ศูนย์ฯ นี้สามารถเข้าดูรายละเอียดสาขาอาชีพ กำหนดการอบรม และเวลาการรับสมัคร โดยสมัครได้ที่สำนักงานฝีมือแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี (www.dsd.go.th/prachinburi) หรือคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี จะช่วยยกระดับฝีมือแรงงาน รับรองความรู้ความสามารถ (License) เพื่อพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน และส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานที่สามารถนำไปต่อยอด หรือสร้างองค์ความรู้สู่สถานประกอบการ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างสมประโยชน์ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน จากแรงงานผู้มีทักษะฝีมือ มีคุณภาพดีต่อผลผลิตของสินค้า การบริการ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด