ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศีกษา เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2563 ณ วัดมหาธาตุ

จันทร์ ๒๖ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๕๘
ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศีกษา เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2563 ณ วัดมหาธาตุ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน แก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามที่ได้ขอพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส โดยมีดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร ในการนี้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้บริหาร บุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้ง พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในพิธีฯ โดยมียอดเงินบริจาคร่วมสมทบทุน เพื่อถวายพระสงฆ์ สามเณร ถวายบำรุงพระอาราม และเพื่อการศึกษา รวมทั้งสิ้น 2,672,212 บาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด