สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 17 - 19 ตุลาคม 2563

อังคาร ๒๐ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๑๑
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 17 - 19 ตุลาคม 2563

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร มีผู้เข้ารับการประเมินจำนวน 41 คน มีผู้ผ่านการประเมินจำนวน 38 คน

ซึ่ง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ได้ ตรวจไข้ผู้เข้ารับการประเมิน และให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าประเมินทุกคน และได้จัดโต๊ะสัมภาษณ์ ระหว่างผู้ประเมินกับผู้สัมภาษณ์ ให้เว้นระยะห่าง มากกว่า 2 เมตร

ทำไม ?ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร? ต้องมี หนังสือรับรองความรู้ความสามารถตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 กระทรวงแรงงาน ประกาศให้ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ *มีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2559 *

หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ คืออะไร

คือ หนังสือ ที่ออกโดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อรับรองว่าบุคคลนั้นๆ เป็นผู้ที่ผ่านการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ทำอย่างไรจึงจะได้หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

ยื่นคำขอต่อ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเมื่อผ่านจะได้รับ หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

ลูกจ้าง

  • ได้รับการพัฒนาและยกระดับฝีมือให้สูงขึ้น

นายจ้าง (ที่จ้างงานลูกจ้างที่มีหนังสือฯ)

  • ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นกรณีพิเศษ
  • ไม่ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นกรณีพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด