สอศ. จับมือแอร์ไดกิ้น พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านเครื่องปรับอากาศ

จันทร์ ๑๙ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๗:๐๘
สอศ. จับมือแอร์ไดกิ้น พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านเครื่องปรับอากาศ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับบริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ ไดกิ้น ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านเครื่องปรับอากาศ ณ ห้องประชุม ๕ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความพร้อมที่จะพัฒนาบุคลากรในการฝึกอบรม การแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ และรับมอบเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้เป็นสื่อการจัดการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย สอศ. มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยคำนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน การได้รับความร่วมมือกับ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการสนับสนุน ส่งเสริม ปริมาณการผลิตกำลังคนระดับอาชีวศึกษา เพื่อป้อนเข้าสู่ภาคผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ทั้งนี้ ความร่วมมือในครั้งนี้ มีระยะเวลา ๒ ปี

ด้าน มร.อาคิฮิสะ โยโคยามา ประธานบริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบัน ประชาชนนิยมติดตั้งเครื่องปรับอากาศจำนวนมากขึ้น เพื่อสนองต่อความต้องการของสภาวการณ์ในปัจจุบัน บริษัท จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของกำลังคนอาชีวศึกษา จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนในการสร้างและพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะวิชาชีพ และสามารถประกอบอาชีพหรือเป็นเจ้าของกิจการด้านเครื่องปรับอากาศได้อย่างมีมาตรฐาน โดยบริษัทจัดหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคนิคใหม่ๆ ด้านทักษะเครื่องปรับอากาศ และร่วมสนับสนุนครุภัณฑ์ เครื่องมือ และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เหมาะสม ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อตกลงความร่วมมือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด