EXIM BANK เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้จัดการ”

พฤหัส ๑๕ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๑๗
EXIM BANK เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK แทนนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการคนปัจจุบันที่จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งสมัยที่ 2 ในวันที่ 31 มกราคม 2564 กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-30 ตุลาคม 2563 ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.exim.go.th

คุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับรอง ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส.13/2562 โดยมีคุณสมบัติเฉพาะ ประกอบด้วย มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคาร การตลาด และเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นอย่างดี มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร เคยทำงานในสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 10 ปีและดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรอย่างน้อย 3 ปี โดยองค์กรดังกล่าวต้องมีสินทรัพย์ไม่น้อยกว่า 50,000 ล้านบาทต่อปีในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานด้านสินเชื่อ สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดีมาก มีภาวะความเป็นผู้นำสูง มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากรมีความสามารถในการตัดสินสั่งการ การแก้ไขปัญหา เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ วาระดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี หรือเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล EXIM BANK สำนักงานใหญ่ ชั้น 15 อาคารเอ็กซิม หรือดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.exim.go.th และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14-30 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาทำการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2271 3700 ต่อ 2003

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด