วว.ร่วมกิจกรรม “VALAYA จิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

พุธ ๑๔ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๒๕
วว.ร่วมกิจกรรม VALAYA จิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา "VALAYA ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดกิจกรรม จากนั้น นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้ร่วมกิจกรรม ได้เข้าเยี่ยมชมฐานต่าง ๆ ดังนี้ ฐานที่ 1 ภูมิพลังแผ่นดิน ฐานที่ 2 อุทกธารอาหารเพื่อชุมชน ฐานที่ 3 ความมั่นคงด้านอาหารเกษตรทฤษฎีใหม่ ฐานที่ 4 วิถีไทยร่วมสมัย นอกจากนี้ยังร่วมกิจกรรมพันธุ์กล้าจากพ่อ เพื่อแจกพันธุ์พืชผักน้ำหมักชีวภาพและน้ำยาล้างจานให้ประชาชน 50 ครัวเรือนและร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ ตามลำดับ โอกาสนี้ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริหาร และคณะผู้บริหาร พนักงาน วว. ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด