ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. สยามราชธานี (SO) เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 14 ต.ค. นี้

จันทร์ ๑๒ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๗:๑๘
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. สยามราชธานี (SO) เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 14 ต.ค. นี้

บมจ. สยามราชธานี ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร (Outsourcing Services) และธุรกิจให้เช่าและบริการ พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 14 ต.ค. นี้ ด้วย มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,015 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ ว่า ?SO?

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. สยามราชธานี ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร (Outsourcing Services) และธุรกิจให้เช่าและบริการ เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดบริการเฉพาะกิจ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า ?SO? ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563

SO ดำเนินธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร (Outsourcing Services) และ ธุรกิจให้เช่าและบริการ ได้แก่ บริการรถยนต์ให้เช่า และอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า โดยธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ให้แก่บริษัทในสัดส่วนที่มากกว่า 80% ของรายได้รวม คือ กลุ่มธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร ประกอบด้วย การบริหารจัดการพนักงานขับรถยนต์ พนักงานสำนักงาน ช่างเทคนิค และการจัดการงานบันทึกข้อมูล รวมถึงการให้บริการดูแลภูมิทัศน์ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทให้บริการจัดหาบุคลากร รวม 8,494 คน ทั้งนี้ บริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้เพื่อขยายธุรกิจจัดหาบุคลากร และบริการรถยนต์ให้เช่า รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน การพัฒนาด้าน Technology โดยสร้างระบบ Automation เพื่อให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

SO มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 310 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 225 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) 85 ล้านหุ้น เสนอขายให้บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริษัท รวมจำนวน 76.5 ล้านหุ้น และเสนอขายให้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 8.5 ล้านหุ้น ระหว่างวันที่ 3-7 ตุลาคม 2563 ในราคาหุ้นละ 6.50 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 552.50 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,015 ล้านบาท โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายจิรณุ กุลชนะรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SO เปิดเผยว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่หุ้น SO จะได้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเชื่อมั่นว่าการเข้าจดทะเบียนครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ ยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และความโปร่งใส เพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี (Automation, HRM) ขยายเครือข่ายทางธุรกิจ สร้างโอกาส

ใหม่ๆ ทางการค้า และเพิ่มโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ รวมไปถึงการใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาเพิ่มศักยภาพในการบริการและกระบวนการการทำงาน เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการ Outsource อันดับ 1 ของประเทศ

โดย SO มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ หลัง IPO SO จะมีผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ กลุ่มครอบครัววิมลเฉลา ซึ่งถือหุ้นรวม 72.75% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.siamrajathanee.com และที่ www.set.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด