ก.แรงงาน ไปต่อ พัฒนาทักษะ 4.0 ใช้พลังงานทดแทน

จันทร์ ๑๒ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๒๔
ก.แรงงาน ไปต่อ พัฒนาทักษะ 4.0 ใช้พลังงานทดแทน

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาทักษะแรงงานยุค 4.0 ด้านพลังงานทดแทน ลดพึ่งพาน้ำมัน

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ มีงานทำ มีความมั่นคงทางรายได้ และเป็นกำลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมอบหมายให้ กพร. เร่งฝึกอบรมฝีมือแรงงาน Up ? skill และ Re ? skill เน้นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและการประกอบอาชีพซึ่งเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน กำลังได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนและมีความสำคัญต่อภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน รวมถึงความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอีกด้วย

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า พลังงานทดแทนมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละภูมิประเทศ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานไฟฟ้าจากขยะ เป็นต้น ปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความสำคัญและใช้พลังงานทดแทนเหล่านี้เพิ่มขึ้นและ กพร.เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ร่วมส่งเสริมการประยุกต์ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแก่แรงงานเพื่อทันต่อยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปการพึ่งพาการใช้น้ำมัน และนำไปประกอบอาชีพได้จริง โดยปี 2563 ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดของ กพร. ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ใน 12 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี ราชบุรี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี อุดรธานี เชียงราย ตราด มุกดาหาร ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ บึงกาฬ และพัทลุง นำร่องการฝึกอบรมให้แก่แรงงานทั่วไปที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านงานช่างหรือด้านการเกษตรในหลักสูตร การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์ ระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง ดำเนินการแล้ว 842 คน ผู้รับการอบรมได้เรียนรู้ภาคทฤษฎี และปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการออกแบบในการติดตั้งอุปกรณ์โซลาร์เซลล์การประยุกต์ใช้งานเพื่อการเกษตร อาทิ การติดตั้งเพื่อการเกษตรแบบอัตโนมัติ การสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพได้

ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าว ได้กำชับหน่วยฝึกและครูผู้ฝึกให้มุ่งเน้นคุณภาพ พัฒนาการฝึกให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้ารับการฝึกซึ่งจากความตั้งใจและการใส่ใจในรายละเอียดของกระบวนการฝึกดังกล่าว ส่งผลให้ กพร.ได้รับรางวัลการบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี ชุดฝึกภาคปฏิบัติการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ของ สพร.2 สุพรรณบุรี จากสำนักงาน ก.พ.ร. โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบฯ จากรางวัลแห่งความภาคภูมิใจดังกล่าว เป็นกำลังใจและแรงผลักดันให้ กพร.มุ่งมั่นพัฒนาการบริการเพื่อยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้สูงขึ้นและก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดยั้ง รวมถึงการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยมีงานทำ มีรายได้ที่มั่นคงเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศต่อไป

?ขณะนี้ กพร.เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวในหลายจังหวัด อาทิ จังหวัดสระบุรี หลักสูตร การออกแบบและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระดับ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ หลักสูตร การประยุกต์ระบบโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร จังหวัดสุรินทร์ หลักสูตร เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะเวลาการฝึกตั้งแต่ 11-30 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th หัวข้อ กำหนดการเปิดฝึกอบรม หรือ สอบถามสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4? อธิบดีกพร.กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด