EXIM BANK จับมือ SET ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและสถาบันการเงินของรัฐ ส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ SMEs และ Startups ผ่านตลาดทุนไทย

ศุกร์ ๐๙ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๒๔
EXIM BANK จับมือ SET ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและสถาบันการเงินของรัฐ ส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ SMEs และ Startups ผ่านตลาดทุนไทย

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เข้าร่วมพิธีลงนามกับ ดร.ภากร ปีตธวัชชัย (ที่ 3 จากขวา) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และผู้บริหารจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันการเงินของรัฐอีก 3 แห่ง ประกอบด้วยธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาและสนับสนุน SMEs/Startups เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนผ่านกลไกตลาดทุน ควบคู่กับการพัฒนาระบบนิเวศของตลาดทุนให้เหมาะสมกับความพร้อมของ SMEs แต่ละกลุ่ม เพื่อประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด