วธ. หนุนชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดกาญจนบริรักษ์ จ.ตรัง นำพลัง “บวร” ขับเคลื่อนสังคมสงบสุข ปรองดอง และแบ่งปัน ชูการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม

จันทร์ ๐๕ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๒๘
วธ. หนุนชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดกาญจนบริรักษ์ จ.ตรัง นำพลัง บวร ขับเคลื่อนสังคมสงบสุข ปรองดอง และแบ่งปัน ชูการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานการสร้างความเข้มแข็งของพลังบวร เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ?บวร On Tour? ณ ชุมชนคุณธรรมวัดกาญจนบริรักษ์ (บ้านโคกแค) ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ผู้นำ ?บวร? ชุมชนคุณธรรมวัดกาญจนบริรักษ์ ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพื้นบ้าน คณะกรรมการ และประชาชน ให้การต้อนรับ โดยนายสุพล แสงเงิน ผู้นำชุมชนคุณธรรมฯ กล่าวรายงานบรรยายสรุปกระบวนการ และปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ชุมชนภาคภูมิใจในการขับเคลื่อนชุมชนตามแนวทางคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จากนั้นนำชมนิทรรศการฯ การแสดงมโนราห์จากเยาวชน การสาธิตของภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำตับจาก การทำผ้ามัดย้อม และเยี่ยมชมบ้านพอเพียง บ้านนายจรูญ เทพทวี

นายอิทธิพล กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง นำหลักการ ?บวร : บ้าน วัด โรงเรียน? เป็นกลไกไปขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งป็นศูนย์กลางในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ และเข้าถึงโครงการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ซึ่งที่ผ่านมานายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของชุมชนคุณธรรมฯ วัดสำโรงเกียรติ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ และ วธ. ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าชุมชนคุณธรรมฯ ต่างๆ ทั่วประเทศ อาทิ ชุมชนคุณธรรมวัดนาหนอง จ.ราชบุรี ชุมชนคุณธรรมวัดฝั่งคลอง จ.นครนายก ซึ่งนับว่าเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลและขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมฯ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้จัดโครงการ บวร On Tour เพื่อพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนทั่วประเทศ โดยเริ่มต้นที่ชุมชนต้นแบบนำร่องจังหวัดละ ๑ ชุมชน รวม ๗๖ ชุมชน และพร้อมขยายเป้าหมายเป็น ๑,๐๐๐ ชุมชน

นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า จังหวัดตรังมีชุมชนคุณธรรมฯ ทั้งสิ้น ๑๐๗ แห่ง แบ่งเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ๔๗ แห่ง และชุมชนคุณธรรมระดับคุณธรรม ๖๐ แห่ง โดยชุมชนคุณธรรมวัดกาญจนบริรักษ์ เป็น ๑ ใน ๑๐๐ ชุมชนต้นแบบที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศ ที่ได้ใช้ ?พลังบวร? ในการนำทุนทางวัฒนธรรมที่ดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไปต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน และพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน อาทิ การแสดงทางวัฒนธรรม ?มโนราห์? ผลิตภัณฑ์ขนมพื้นบ้านและอาหารพื้นบ้าน ได้แก่ ขนมหม้อแกงไม้ไผ่ และน้ำสมุนไพร การทำผ้ามัดย้อม การทำบันไดไม้ไผ่ ตับจาก เป็นต้น นอกจากนี้ มีการประกาศเจตนารมณ์ของชุมชน เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ในเรื่องความดีที่อยากทำ ได้แก่ การสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรม สร้างความสามัคคีในชุมชน สร้างอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน ซึ่งการดำเนินงานตามประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวทำให้ชุมชนมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียงชุมชน บ้านพอเพียงตามรอยศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต มีการทำการเกษตรแบบพอเพียง พอมี พอกิน และแบ่งปัน อาทิ ปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงปลา เพื่อบริโภคในครัวเรือนและแจกจ่าย รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของชุมชนแห่งนี้อีกด้วย

นอกจากนี้ ปัจจุบันชุมชนคุณธรรมวัดกาญจนบริรักษ์ยังมีจุดเด่นที่เป็นไฮไลท์ หรือ เสน่ห์ของชุมชนฯ ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวสนใจที่จะมาเยี่ยมชม คือ มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่น อาทิ ประเพณีลากพระ ประเพณีโบราณของคนภาคใต้ การขึ้นบรรได ๒๗๐ ขั้น เพื่อไปนมัสการเจดีย์บัวเงิน บัวทอง ภูเขาพระยอด ซึ่งมีพระพุทธรูปสีทองที่งดงาม รวมทั้งได้ชมวิวและบรรยากาศที่เย็นสบายของเทือกเขาบรรทัด ซึ่งนับเป็นชุมชนคุณธรรมฯ ที่มีความพร้อมและโดดเด่นในทุกด้าน นับเป็นแบบอย่างในการสร้างสังคมแห่งความสงบสุข สามัคคี ปรองดอง อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด