Thai IOD หนุนนโยบายตลาดทุนไทย เปิดตัวแนวปฏิบัติที่ดีด้าน ESG สำหรับคณะกรรมการ

ศุกร์ ๐๒ ตุลาคม ๒๐๒๐ ๑๗:๑๕

ภายใต้ความผันผวนและความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทั่วโลกในปัจจุบันทำให้ทุกองค์กรต้อง มีการปรับตัวในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ภายใต้ปัจจัยความเปลี่ยนแปลงซึ่งทวีความสำคัญมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากการมุ่งเน้นผลประกอบการทางการเงินเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถตอบโจทย์การอยู่รอดของธุรกิจได้

?ความยั่งยืน? หรือ ?Sustainability? จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่คนทั่วไปมักจะคิดกัน แต่ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะเป็นเรื่องของความมั่นคงและความอยู่รอดขององค์กร โดยความยั่งยืนดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ หากทุกกระบวนการในการดำเนินธุรกิจมีการคำนึงถึงการเติบโตของผลประกอบการไปพร้อม ๆ กับความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยง การคำนึงถึงผลกระทบทางบวกและทางลบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และมีการดำเนินงานที่อยู่ภายใต้การมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการในฐานะผู้นำขององค์กรถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการให้มุมมองและชี้แนะต่อฝ่ายจัดการ

ด้วยเหตุนี้ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ จึงได้ริเริ่มโครงการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีด้าน ESG สำหรับคณะกรรมการขึ้นโดยความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในตลาดทุนไทยในการช่วยเป็นคณะทำงานในการพิจารณาเนื้อหาแนวปฏิบัติที่ดีรวม 17 เล่มภายในปี พ.ศ. 2564 ครอบคลุมถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการใน 3 ด้าน ได้แก่ Board Leadership, Board Oversight และ Board Performance เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการสามารถนำไปปรับใช้ในการทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับสาระสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ CG Code ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ที่ต้องการยกระดับคุณภาพและพัฒนาศักยภาพให้ธุรกิจสามารถเติบโตและมีผลประกอบการที่ขยายตัวต่อเนื่อง อีกทั้งมีความมั่นคงทางการเงินไปพร้อมกับการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักบรรษัทภิบาล โดยในปีพ.ศ. 2563 นี้จะมีการเปิดตัวแนวปฏิบัติที่ดีจำนวน 5 เล่ม ได้แก่ แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน, แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับประธานกรรมการ, แนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ และแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการในการกำกับดูแลวัฒนธรรมองค์กร

แนวปฏิบัติที่ดีด้าน ESG สำหรับคณะกรรมการทั้งหมดนี้จะถูกเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซท์ www.thai-iod.com เพื่อให้บริษัทที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเพื่อศึกษาหลักการที่สำคัญ (Key Principle) และแนวปฏิบัติที่ดี (Guideline) สำหรับคณะกรรมการบริษัทในการนำไปปรับใช้เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรต่อไป สำหรับบริษัทที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการตลาดและสมาชิกสัมพันธ์ โทร. 02 955 1155 อีเมล์ [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด