ก.ล.ต. เสนอแนวคิดปรับปรุงประกาศการจัดการกองทุนรวมตามแนวทาง Regulatory Guillotine

อังคาร ๒๙ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๓:๔๐

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงประกาศการจัดการกองทุนรวม เพื่อทบทวนหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ลดภาระให้แก่บริษัทจัดการลงทุน ตามแนวทาง Regulatory Guillotine

ปัจจุบันประกาศจัดการกองทุนรวมมีเนื้อหาครอบคลุมการจัดการกองทุนตั้งแต่เริ่มดำเนินการกองทุนจนถึงเลิกกองทุนโดยครอบคลุมกองทุนหลากหลายประเภท จึงทำให้มีหลักเกณฑ์จำนวนมาก และหลักเกณฑ์บางส่วนอาจไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของตลาดทุนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจเป็นการสร้างภาระต่อบริษัทจัดการลงทุน (บลจ.) เกินความจำเป็น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงมีแนวคิดที่จะทบทวนและปรับปรุงประกาศการจัดการกองทุนรวม เพื่อให้กฎเกณฑ์ที่มีอยู่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เพื่อลดภาระแก่ บลจ. ตามแนวทาง Regulatory Guillotine* โดยการปรับปรุงประกาศในครั้งนี้จะยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่มีความจำเป็นหรือซ้ำซ้อน และปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ยืดหยุ่น เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของตลาดทุน รวมหลักเกณฑ์ที่เป็นเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน รวมทั้งปรับปรุงเนื้อหาให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต.https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=652 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2033-9781 หรือทาง e-mail thanunya@sec.or.th หรือ sumitra@sec.or.th จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด