EXIM BANK จับมือภาครัฐและเอกชนส่งเสริมการผลิตเพื่อส่งออก โดยใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC

จันทร์ ๒๘ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๕:๑๐
EXIM BANK จับมือภาครัฐและเอกชนส่งเสริมการผลิตเพื่อส่งออก โดยใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC

ประเทศไทย (EXIM BANK) ให้การต้อนรับ ดร.ประพิณ อภินรเศรษฐ์ (กลาง) นายกสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) ดร.ลัษมณ อรรถาพิช (ขวา) รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EECO) นางสาวศุธาศินี สมิตร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และนายคง ลัคนาวิเชียร (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด วิทยากรในงานเสวนา “ตอบโจทย์อุตสาหกรรมและการส่งออกด้วย Automation” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs เห็นความสำคัญของการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตโดยการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Automation) เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการผลิตหลังวิกฤตโควิด-19 คลี่คลาย สอดรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โดยเฉพาะโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ของรัฐบาล ทั้งนี้ EXIM BANK และ TARA ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ให้ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกโดยใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด