ม.หัวเฉียวฯ สานสัมพันธ์ยั่งยืนขับเคลื่อน “ม.พี่-รร.น้อง”

พุธ ๒๓ กันยายน ๒๐๒๐ ๐๙:๒๘
ม.หัวเฉียวฯ สานสัมพันธ์ยั่งยืนขับเคลื่อน ม.พี่-รร.น้อง
รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชนานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ต้อนรับผู้แทนจาก 23 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมหารือ “ม.พี่-รร.น้อง” โครงการโรงเรียนเครือข่ายเพื่อความสัมพันธ์ยั่งยืนทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร มฉก. โครงการนี้ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 รูปแบบ เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการและวางแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับโรงเรียนเครือข่าย ได้แก่ รูปแบบที่ 1 จัดการเรียนการสอนแบบ Pre-Degree ใน 3 ด้าน คือ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านภาษาจีน และด้านสังคมเพื่อธุรกิจ รูปแบบที่ 2 จัดติวข้อสอบ O-Net ประกอบด้วยเนื้อหา คือ Language Use, Writing Ability และ Reading รูปแบบที่ 3 จัด 4 ค่ายเพื่อการเรียนรู้ ได้แก่ ค่ายที่ 1 พัฒนาทักษะอาชีพทางด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ค่ายที่ 2 HCU Health Science Camp#1 ค่ายที่ 3 เปิดโลกการเรียนรู้ด้านสังคมศาสตร์ “Self-Discovery ค้นหาตัวตน คนค้นคณะ” และค่ายที่ 4 Digital Camp และรูปแบบที่ 4 อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียน IS ซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่มีข้อผูกมัด โดยมหาวิทยาลัยพร้อมร่วมหารือกับโรงเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่าย
ม.หัวเฉียวฯ สานสัมพันธ์ยั่งยืนขับเคลื่อน ม.พี่-รร.น้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด