สสว. ร่วมมือกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดสัมมนา “Born Global Digitalization Model for MSMEs : Post COVID-19”

จันทร์ ๒๑ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๖:๐๙
นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดเผยหลังจากเป็นประธานเปิดการสัมมนา “Born Global Digitalization Model for MSMEs : Post COVID-19” “ปัจจุบันผู้ประกอบการจำนวนมากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) วิกฤตครั้งนี้จะส่งผลกระทบตั้งแต่เจ้าของธุรกิจใหญ่ ผู้ประกอบการ SME แรงงาน และเกษตรกร การเชื่อมโยงและการค้าขายจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปสู่รูปแบบใหม่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงได้ดำเนินกิจกรรมสร้างผู้ประกอบการ Born Global ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การจัด Boost Camp แบบเข้มข้นระยะเวลา 5 วัน ในการให้ความรู้ผู้ประกอบการถึงทักษะความจำเป็นในการออกสู่ตลาดต่างประเทศต่างๆ โดยดำเนินการไปแล้วใน 4 ภาคของไทย และยังได้มีการจัดการสัมมนา Born Global Digitalization Model for MSMEs : Post COVID-19 ในวันนี้”
สสว. ร่วมมือกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดสัมมนา Born Global Digitalization Model for MSMEs : Post COVID-19

ผู้อำนวยการฯ สสว. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีที่ผ่านมา สสว. ได้ริเริ่มจัดทำ Born Global Business Model สำหรับผู้ประกอบการเพื่อเป็นแนวทางในการสรรหาช่องทางที่เหมาะสมในการออกสู่ตลาดต่างประเทศ (Entry Modes) ภายใต้ปัจจัยและทรัพยากรที่ผู้ประกอบการแต่ละรายมี โดยเฉพาะในปัจจุบันที่นวัตกรรมและเทคโนโลยีนับวันยิ่งมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทำให้ทุกภาคส่วนต้องประสบกับปัญหาและต้องปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตแบบใหม่ ให้กลายเป็นเรื่องปกติ หรือ New Normal โดยเฉพาะในระดับองค์กรภาคธุรกิจที่ต้องปรับกลยุทธ์เชิงรุกในการพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ดังนั้น ภาคธุรกิจหรือผู้ประกอบการจำเป็นต้องศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมให้ธุรกิจมีโอกาสในการออกสู่ตลาดต่างประเทศ (Entry Modes) เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจหลังวิกฤติโควิด-19 (Post COVID-19) ยุติลง ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก Born Global Business Model และเครื่องมือการประเมินต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญในภาคธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

“ผมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบการสามารถปรับตัวและเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจให้เข้ากับยุค New Normal หลังวิกฤตโควิด-19 สสว.จึงร่วมกับไอทีดีจัดการสัมมนา “Born Global Digitalization Model for MSMEs : Post COVID-19”ขึ้น เพื่อเป็นเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญไปสู่กลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญให้สามารถวางแผนฟื้นฟูกิจการและปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของตนให้ตรงกับความต้องการของตลาดหลังวิกฤตโควิด-19 (Post-COVID-19) ได้ ” ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กล่าวทิ้งท้าย

สสว. ร่วมมือกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดสัมมนา Born Global Digitalization Model for MSMEs : Post COVID-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด