ปก.ทส.ผนึกกำลังเครือข่ายป่าชุมชน ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

จันทร์ ๒๑ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๑:๐๘
ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น - นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายป่าชุมชน” โดยมีประธานเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด คณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกว่า 227 คน ในโอกาสนี้จะได้มีพิธีมอบป้ายเครือข่ายป่าชุมชนประจำจังหวัดให้กับผู้แทนจากป่าชุมชนที่เข้าร่วมสัมมนา ฯ
ปก.ทส.ผนึกกำลังเครือข่ายป่าชุมชน ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวภายหลังพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายป่าชุมชน” ว่า รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมในเรื่องความร่วมมือเพื่อให้เกิดการบูรณาการการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการช่วยดูแลทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ โดยเมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปมอบนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ในการสร้างการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือโดยมีพี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ และอีกหนึ่งกลุ่มเครือข่ายที่มีความสำคัญและเป็นพลังในการขับเคลื่อนงานในการช่วยดูแลทรัพยากรป่าไม้ คือ กลุ่มเครือข่ายป่าชุมชน ที่เป็นหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการป่าชุมชนในการดูแลป่าควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเหมาะสม จากการรวมพลังการมีส่วนร่วมจากภาคเครือข่ายป่าชุมชน จึงเกิดความร่วมมือในการดำเนินการโครงการต่าง ๆ มากมาย ที่ช่วยขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล เช่น โครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน ที่เครือข่ายป่าชุมชนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ทั้งในพื้นที่ป่าชุมชน พื้นที่สาธารณะ และในพื้นที่ของตนเอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รวมถึงโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าชุมชน โดยมีเป้าหมายในการปลูกป่าในพื้นที่ป่าชุมชน 11,327 ป่าชุมชน เนื้อที่กว่า 5 แสนไร่ กล้าไม้ 14 ล้านกล้า และกิจกรรมในการป้องกันไฟป่า ได้แก่ การลาดตระเวนป้องกันไฟป่า การทำแนวกันไฟ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า เป็นต้น ซึ่งจะมีกลุ่มเครือข่ายป่าชุมชนเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินการ

นางนันทนา บุณยานันต์ โฆษกกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่า กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการในการเร่งสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ซึ่งในปัจจุบันมีป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติ จำนวน 11,327 ป่าชุมชน โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 13,028 หมู่บ้าน รวมเนื้อที่ 6.29 ล้านไร่ และได้มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายป่าชุมชน ในการดูแล ปกป้อง รักษาพื้นที่ป่า ครอบคลุม 68 จังหวัดทั่วประเทศ ในปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน จำนวน 174,019 คน จาก 11,677 หมู่บ้าน และการสัมมนาที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้นำเครือข่ายป่าชุมชนต่อบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนและคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด เพื่อเป็นการยกระดับกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในระดับประเทศ และเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนต่อไป

ปก.ทส.ผนึกกำลังเครือข่ายป่าชุมชน ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด