รมว.วธ. เปิดงาน “ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จ.เพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓” หนุนเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้สู่ท้องถิ่น

พฤหัส ๑๗ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๕:๔๓
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ทางน้ำ) โดยในเวลา ๐๗.๐๐ น. ร่วมพิธีบวงสรวงพระพุทธมหาธรรมราชา พ่อขุนผาเมือง เวลา ๐๘.๐๐ น. อัญเชิญพระรูปหล่อเหมือนพ่อขุนผาเมือง และเครื่องบูชา ประดิษฐานขบวนรถไปยังท่าน้ำวัดไตรภูมิ เวลา ๐๙.๐๐ น. ลงเรืออัญเชิญพระรูปหล่อเหมือนพ่อขุนผาเมืองและเครื่องบูชา และขบวนอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา จากบริเวณท่าน้ำวัดไตรภูมิไปยังท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร โดยมี ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม และประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธี นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้สนับสนุนนโยบายการพัฒนาสู่ประเทศไทย ๔.๐ ของรัฐบาล โดยการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูงโดยเฉพาะใน ๕ ด้าน ได้แก่ อาหาร ภาพยนตร์ แฟชั่น มวยไทยและเทศกาล ประเพณี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างอาชีพและรายได้สู่ประชาชน ชุมชนและประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมการจัดงานประเพณีและเทศกาลศิลปวัฒนธรรมของไทย ซึ่งวธ. มุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ตลอดจนสร้างงาน สร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ โดยที่ผ่านมา วธ. ได้ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ เอกชนและภาคประชาชน จัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้กำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณพุทธอุทยานเพชบุระ วัดไตรภูมิ และวัดโบสถ์ชนะมาร อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
รมว.วธ. เปิดงาน ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จ.เพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓ หนุนเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้สู่ท้องถิ่น

นายอิทธิพล กล่าวว่า ทั้งนี้ ในปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด “สีขาว” ซึ่งหมายถึงศรัทธาอันบริสุทธิ์ต่อพระพุทธมหาธรรมราชาและพระพุทธศาสนา มีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย ๑.พิธีรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา ณ บริเวณพุทธอุทยานเพชบุระ เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย.๖๓ ๒.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระพุทธมหาธรรมราชา พิธีบวงสรวงเทพยดา ณ วัดไตรภูมิ การประกวดโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธมหาธรรมราชา ณ สวนสาธารณเพชบุระ พิธีอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาแห่รอบเมือง โดยความพิเศษในปีนี้เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้จัดเตรียมโขนหัวเรือ “กาญจนาคา” เพื่อใช้อัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาไปประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำ และมีพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ทางบก) ณ บริเวณหน้าหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย.๖๓

๓.พิธีเจริญมงคลคาถาถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ทางน้ำ) การประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำ (วันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐) ณ บริเวณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร และพิธีเปิดการแสดงแสงเสียงตำนานอุ้มพระดำน้ำ ในวันที่ ๑๗ ก.ย.๖๓ ณ พุทธอุทยานเพชบุระ ๔.การแข่งขันพายเรือทวนน้ำ ในวันที่ ๑๘ - ๑๙ ก.ย.๖๓ ณ ท่าน้ำวัดไตรภูมิ และ๕.พิธีถวายผ้าป่าสามัคคี ในวันที่ ๒๐ ก.ย.๖๓ ณ วัดไตรภูมิ และวัดโบสถ์ชนะมาร นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมการประกวดวาดภาพ ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ การแสดงของสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ณ วัดไตรภูมิ และงานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ณ พุทธอุทยานเพชบุระ

วธ. และ จ.เพชรบูรณ์ ขอเชิญชวนประชาชน และนักท่องเที่ยว ร่วมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำของชาวเพชรบูรณ์ เพื่อสืบทอดโบราณประเพณีเก่าแก่ที่มีมาอย่างยาวนาน และความเชื่อตามตำนานศักดิ์สิทธิ์วันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะหนึ่งเดียวในโลก สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. ๐๕๖ ๗๒๙ ๗๗๙ - ๘๐

รมว.วธ. เปิดงาน ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จ.เพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓ หนุนเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้สู่ท้องถิ่น รมว.วธ. เปิดงาน ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จ.เพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓ หนุนเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้สู่ท้องถิ่น รมว.วธ. เปิดงาน ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จ.เพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓ หนุนเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้สู่ท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด