กำชับผู้รับสัมปทานตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงศาลาที่พักผู้โดยสารฯ

พุธ ๑๖ กันยายน ๒๐๒๐ ๐๙:๐๒
นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. เปิดเผยถึงความเข้มงวดตรวจสอบและบำรุงรักษาศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางที่อยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานครและที่กรุงเทพมหานครให้สัมปทานแก่เอกชนตามสิทธิสัญญาการดูแลบำรุงรักษาป้ายฯ ว่า สำนักการจราจรและขนส่ง มีสัญญาให้สิทธิเอกชนดูแลบำรุงรักษาศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อดูแลความเรียบร้อย รวมถึงรักษาความสะอาดของศาลาที่พักผู้โดยสารฯ ทั้งนี้ ได้กำชับผู้รับสิทธิต้องปฏิบัติตามมาตรการของสำนักการจราจรและขนส่ง ประกอบด้วย การทำความสะอาดศาลาที่พักผู้โดยสารฯ เป็นประจำทุกๆ 7 วัน ทาสีใหม่ทุก 1 ปี ปรับปรุงศาลาที่พักผู้โดยสารฯ ทุกแห่งตามสัญญา ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย มั่นคงแข็งแรง งดงามอยู่เสมอ กรณีเกิดการชำรุดเสียหายแก่ศาลาที่พักผู้โดยสารฯ ผู้รับสิทธิต้องสร้างหรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยภายใน 7 วัน หากชำรุดเสียหายจากอุบัติเหตุ เช่น ถูกรถชนล้มหรือพายุพัดเสียหาย ให้รื้อถอนคืนพื้นที่ภายใน 24 ชั่วโมง และจัดซ่อมแซมหรือสร้างทดแทนภายใน 7 วัน ต้องทำประกันวินาศภัยเกี่ยวกับศาลาที่พักผู้โดยสารฯ ที่ดำเนินการทั้งหมดตลอดอายุสัญญา โดยครอบคลุมถึงความรับผิดต่ออุบัติเหตุหลัก ความเสียหายที่เกิดแก่ศาลาที่พักผู้โดยสารฯ รวมทั้งคุ้มครองความรับผิดครอบคลุมถึงบุคคลที่สามตลอดอายุของสัญญา และรายงานให้กรุงเทพมหานครทราบ นอกจากนี้ยังเพิ่มความถี่การตรวจสอบความสมบูรณ์ภายนอกของศาลาที่พักผู้โดยสารฯ ทุกๆ หลัง ตามสัญญาทุก 3 วัน และตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของศาลาที่พักผู้โดยสารฯ ทุกๆ 6 เดือน และสำหรับศาลาที่พักผู้โดยสารฯ ที่มีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ ในรูปแบบ Full Function และ Light Function จะตรวจสอบผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) วันละ 4 รอบ ในช่วงเวลา 08.00 น. 12.00 น. 16.00 น. และ 19.00 น. กรณีไฟแสงสว่างดับซึ่งเป็นเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้านครหลวง ต้องดำเนินการแก้ไขภายใน 24 ชั่วโมงกรณีเกิดอุบัติเหตุให้จัดทีมเข้าตรวจสอบและเคลื่อนย้ายทันทีที่พบเห็นหรือได้รับแจ้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด