นิเทศ นิด้า จับมือภาคีจากภาครัฐและเอกชน 5 แห่ง ร่วมกันพัฒนาระบบการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสาร รับมือข่าวปลอม

ศุกร์ ๑๑ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๖:๒๒
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จับมือภาคีเครือข่ายรวม 5 แห่ง ได้แก่ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และบริษัท แบ็คยาร์ด จำกัด ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ “พัฒนาศูนย์ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารและสร้างเครือข่ายระดับประเทศในการรับมือกับข่าวปลอม” และเปิดตัวระบบ #เช็กให้รู้ ซึ่งเป็นระบบอัจฉริยะต้นแบบช่วยการตัดสินใจข้อมูลข่าวปลอม ด้านสุขภาพ (Fact Checking Intelligent Platform) โดยมี คุณธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธาน หวังกระตุ้นประชาชนให้ตระหนักรู้ และสามารถรับมือข่าวปลอมสุขภาพที่เกิดในสังคมไทยปัจจุบัน ณ โรงแรม The SUKOSOL Bangkok
นิเทศ นิด้า จับมือภาคีจากภาครัฐและเอกชน 5 แห่ง ร่วมกันพัฒนาระบบการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสาร รับมือข่าวปลอม

บุคคลในข่าว : (เรียงตามลำดับจากซ้ายไปขวา)

นายกิตติพงศ์ กิตติถาวรกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท แบ็คยาร์ด จำกัดผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม หัวหน้าโครงการ Fake News Fighter: การสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างองค์ความรู้และกลไกในการแก้ปัญหาข่าวปลอมนายกิตติพงษ์ ขันติรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)นายวิษณุ โรจน์เรืองไร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ผศ.ดร.พรรษา รอดอาตม์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ หัวหน้าโครงการพัฒนาศูนย์ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารและสร้างเครือข่ายระดับประเทศในการรับมือกับข่าวปลอมนายพีรพล อนุตรโสตถิ์ ผู้จัดการศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด