'ก.แรงงาน’ จับมือ 'ออมสิน’ ปลดหนี้นอกระบบแรงงาน

พฤหัส ๑๐ กันยายน ๒๐๒๐ ๐๙:๔๑
นฤมล สั่งการ กพร. ร่วมมือ ธ.ออมสิน ช่วยเหลือแรงงานปลดหนี้นอกระบบ สร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง สู่คุณภาพชีวิตที่ดี
'ก.แรงงาน จับมือ 'ออมสิน ปลดหนี้นอกระบบแรงงาน

ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบชีพ ระหว่างธนาคารออมสิน กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมี ดร.ภาคิน สมมิตรธนกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และ ผู้แทนจากธนาคารออมสิน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

สำหรับโครงการฯ ที่จะจัดทำขึ้นนั้น เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้ที่สนใจประกอบอาชีพอิสระ เข้ารับการพัฒนาทักษะฝีมือ ให้มีความรู้ ความสามารถ สามารถนำไปประกอบอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และรองรับต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคต รวมไปถึง เพิ่มช่องทางในการหาแหล่งเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพอิสระ โดยธนาคารออมสินจะมีการจัดอบรมความรู้ทางการเงิน เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ทางการเงินเบื้องต้น การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ รวมทั้งการสร้างทัศนคติทางการเงินที่ดี และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายให้เหมาะสมแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน และป้องกันการเกิดปัญหาหนี้นอกระบบ ส่วนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตลอดจนการออกวุฒิบัตร เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ร่วมกับธนาคารออมสินอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการให้สินเชื่อแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หลักสูตรช่างเอนกประสงค์ โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือผู้สนใจจะประกอบอาชีพอิสระ เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าว มีเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพต่อไป

รมช. แรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือให้แรงงานทุกคน มีทักษะฝีมือแรงงาน มีอาชีพ มีรายได้ และเข้าถึงแหล่งบริการทางการเงิน เพื่อให้กลุ่มของแรงงานหลุดจากการเป็นหนี้นอกระบบ

'ก.แรงงาน จับมือ 'ออมสิน ปลดหนี้นอกระบบแรงงาน 'ก.แรงงาน จับมือ 'ออมสิน ปลดหนี้นอกระบบแรงงาน 'ก.แรงงาน จับมือ 'ออมสิน ปลดหนี้นอกระบบแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด