รมช.มนัญญา เร่งติดตามปัญหาจากผลกระทบ COVID-19 ฟังเสียงสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด จ.ภูเก็ต

อังคาร ๐๘ กันยายน ๒๐๒๐ ๑๐:๑๕
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ติดตามปัญหาจากผลกระทบ COVID-19 รับฟังปัญหา ความต้องการของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต และมอบข้าวสารแก่ประชาชน จากนั้นเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด เยี่ยมชมจุดสาธิตการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ดอกไม้จากเกล็ดปลา
รมช.มนัญญา เร่งติดตามปัญหาจากผลกระทบ COVID-19 ฟังเสียงสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด จ.ภูเก็ต

นางสาวเมตตา นนทรีย์ ประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด กล่าวรายงานปัญหาว่า ปัจจุบันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้สมาชิกของสหกรณ์ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้าง ค้าขาย เป็นลูกจ้างในสถานประกอบการ ถูกพักงาน นักท่องเที่ยวลดลง ส่งผลให้สมาชิกของสหกรณ์มีรายได้ลดลง และไม่สามารถชำระหนี้เงินกู้ให้กับสหกรณ์ได้ ทั้งนี้สหกรณ์ได้ดำเนินมาตรการในการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ โดยการพักชำระหนี้เงินกู้ให้กับสมาชิก แต่หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย จะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของสหกรณ์อย่างแน่นอน สหกรณ์จึงต้องการให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณาจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับสหกรณ์ และสหกรณ์จะนำไปพิจารณาช่วยเหลือสมาชิก หรือดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกต่อไป

รมช. มนัญญา กล่าวว่า จากการรายงานสภาพปัญหาและความต้องการของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด จะนำเข้าที่ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลสรุปผลการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต และดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2537 เกิดจากการรวมกลุ่มของกลุ่มบุคคลผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ ในตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมในหมู่สมาชิก มีการดำเนินงานตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการใช้ระบบการตลาดนำการผลิต นอกจากนี้ สหกรณ์มีการส่งเสริมสมาชิกให้มีอาชีพเสริม โดยมีกลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสตรีบ่อแร่สันติสุข โดยทำดอกไม้ประดิษฐ์จากเกล็ดปลา กลุ่มอันดาบ่อแร่บาติก ทำผ้าปาเต๊ะเพ้นท์ ผ้ามัดย้อม และกลุ่มสตรีสึนามิบ่อแร่ ทำน้ำมันหม่อง และพิมเสน จากการดำเนินงานส่งเสริมกลุ่มอาชีพของสหกรณ์ ส่งผลให้สมาชิกของสหกรณ์มีรายได้เสริมนอกเหนือจากรายได้หลักของครัวเรือน นอกจากนี้ยังทำให้มีผู้สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่งด้วย

ปัจจุบันสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด ดำเนินธุรกิจสินเชื่อ และธุรกิจเงินรับฝาก มีแผนการดำเนินงานในอนาคต จะมีการจัดทำโครงการศูนย์เรียนรู้กลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น หาผู้สืบทอดกลุ่มอาชีพและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อสืบสานอัตลักษณ์ และประกอบอาชีพในชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด