รมช.มนัญญา รับฟังปัญหาและความต้องการของพี่น้องเกษตรกรป่าคลอก พร้อมมอบทุนสนับสนุนเกษตรกรกลุ่มถุงมือยาง และกลุ่มแม่บ้านสมุนไพร

อังคาร ๐๘ กันยายน ๒๐๒๐ ๐๙:๒๕
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พบปะกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต รับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกร พร้อมมอบทุนสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรจำนวน 2 กลุ่ม แก่กลุ่มถุงมือยางพารา และกลุ่มแม่บ้านสมุนไพร จากนั้นได้รับชมการสาธิตทำยาหม่องสมุนไพร การผลิตถุงมือยาง ชมผักปลอดสารพิษของกลุ่มสมาชิก ผลิตภัณฑ์จากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเพ้นท์ผ้าถุงลูกปัด และร่วมประกอบอาหารกับกลุ่มแม่บ้าน 2 เมนู คือ น้ำพริกปลาฉิ้งฉ้าง และผักเหมียงผัดไข่
รมช.มนัญญา รับฟังปัญหาและความต้องการของพี่น้องเกษตรกรป่าคลอก พร้อมมอบทุนสนับสนุนเกษตรกรกลุ่มถุงมือยาง และกลุ่มแม่บ้านสมุนไพร

นายวันทา ภุมรารสสุคนธ์ ประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก ได้รายงานปัญหาและความต้องการของเกษตรกรว่า จากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้ลูกหลานของสมาชิกหลายรายตกงาน ขาดรายได้และต้องกลับภูมิลำเนา ทำให้รายได้ในครอบครัวลดลง แต่ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มขึ้น ในส่วนของกลุ่มเกษตรกรได้ช่วยเหลือสมาชิกในการจัดหาเมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์กล้าผลไม้ต่างๆ เพื่อให้สมาชิกสามารถสร้างรายได้ พึ่งพาตนเอง อีกทั้งยังพักชำระหนี้ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิก

สำหรับแผนพัฒนากลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอกในอนาคต มีแผนจะปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อเป็นศูนย์รวมผลิตผลด้านการเกษตรจากสมาชิก และศูนย์รวมสินค้าแปรรูปจากยางพาราเพื่อจำหน่าย เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับสมาชิกและสถาบันกลุ่มเกษตรกรต่อไป

รมช.มนัญญา กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกร อาทิ กระทรวงคมนาคม ที่รับซื้อยางพาราจากสหกรณ์และเกษตรกรชาวสวนยางในการนำไปผลิตแบริเออร์ ทำให้ราคายางพาราเพิ่มสูงขึ้น กระทรวงเกษตรฯ จึงต้องการผลักดันสินค้าเกษตร เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า เพื่อรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต พร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการของพี่น้องเกษตรกร และจะนำเสนอให้รัฐบาลดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก ก่อตั้งมากว่า 60 ปี มีความเข้มแข็งและเป็นที่พึ่งให้แก่สมาชิก ดำเนินธุรกิจจำนวน 5 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย โดยจัดตั้งตลาดพอเพียง เพื่อให้สมาชิกได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลิตผล ธุรกิจแปรรูปน้ำยางสด รวบรวมน้ำยางดิบจากสมาชิกทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี แล้วนำมาแปรรูปเป็นยางแผ่นดิบชั้นดี และธุรกิจรับฝากเงิน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้รวมตัวกันดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมถึงส่งเสริมความรู้และเผยแพร่วิชาการเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกรด้วย

รมช.มนัญญา รับฟังปัญหาและความต้องการของพี่น้องเกษตรกรป่าคลอก พร้อมมอบทุนสนับสนุนเกษตรกรกลุ่มถุงมือยาง และกลุ่มแม่บ้านสมุนไพร รมช.มนัญญา รับฟังปัญหาและความต้องการของพี่น้องเกษตรกรป่าคลอก พร้อมมอบทุนสนับสนุนเกษตรกรกลุ่มถุงมือยาง และกลุ่มแม่บ้านสมุนไพร รมช.มนัญญา รับฟังปัญหาและความต้องการของพี่น้องเกษตรกรป่าคลอก พร้อมมอบทุนสนับสนุนเกษตรกรกลุ่มถุงมือยาง และกลุ่มแม่บ้านสมุนไพร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด