รมช.มนัญญา เปิดซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์เมืองพังงา

อังคาร ๐๘ กันยายน ๒๐๒๐ ๐๙:๒๐
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ในจังหวัดพังงา ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส. พังงา จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายธนะวิทย์ ชูทอง สหกรณ์จังหวัดพังงา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์ ให้การต้อนรับ
รมช.มนัญญา เปิดซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์เมืองพังงา

โครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์เป็นนโยบายที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์พัฒนาสหกรณ์ระดับอำเภอ ให้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรของสหกรณ์ที่มีคุณภาพจากจังหวัดต่าง ๆ เช่น ข้าวสาร เนื้อโคขุน นม ไข่ไก่ ผักผลไม้ สินค้าประมง และอาหารแปรรูป เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยผลักดันให้สหกรณ์ เป็นศูนย์รวบรวมและจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยแก่ประชาชนในราคาที่เป็นธรรม โดยเปิดจำหน่ายสินค้าในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

ทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พังงา จำกัด เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตรดำเนินงานมาแล้ว 28 ปี ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 23,684 คน มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 17 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย และรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก ซึ่งสหกรณ์ได้เข้าร่วมโครงการตามนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชนอย่างหลากหลายและในปี 2563 ได้เข้าร่วมโครงการที่สำคัญเป็นนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ที่ได้ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผลการดำเนินงานการจำหน่ายสินค้า ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการ (ตุลาคม 2562 – กรกฎาคม 2563) มีมูลค่า 22 ล้านบาท เป็นการจำหน่ายสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์และกระจายสินค้าในเครือข่ายสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ร้านค้าปลีก และออกร้านธงฟ้าประชารัฐ

จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบเกียรติบัตรให้แก่สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรท้ายเหมือง จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดพังงา และเดินเยี่ยมชมสินค้าภายในซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกและชาวบ้านในพื้นที่ ได้มาใช้บริการและเลือกซื้อสินค้าจากซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

รมช.มนัญญา เปิดซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์เมืองพังงา รมช.มนัญญา เปิดซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์เมืองพังงา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด