สอศ. คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน

จันทร์ ๓๑ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๑:๔๔
ดร.อธิปไตย โพแตง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ เข้าร่วมการจัดการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา "สะพานสู่ภาษาจีน" ครั้งที่ ๑๓ หัวข้อ ????,?????Fly high with Chinese ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี นายสรสินธุ ไตรจักรภพ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด นางอาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นายเฉลิมชัย วาสะสิริ ผู้อำนวยการ กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) Miss Song Ruoyun เลขานุการเอก ฝ่ายการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และ Mr.Wang Huichang ตัวแทนศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ ร่วมพิธี ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพฯ
สอศ. คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน

ดร.อธิปไตย โพแตง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐสิทธิ์ แซ่ชู โรงเรียนกวงหมิงหัวเฉียว ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนประเทศไทย พร้อมรับถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร เข้าร่วมการประกวดระดับนานาชาติ ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ส่วนตัวแทนจาก สอศ. คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวนภสร แซ่ห่อ วิทยาลัยเทคนิคพังงา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นายมนัญชัย กังระยะ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นายสมหวัง เชะกัง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย นายวธัญญู พลพวก วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี นายธีรภัทร สิญญานันท์ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี และรางวัลขวัญใจมหาชน ได้แก่ นายมนัญชัย กังระยะ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

การประกวดในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น และรักการเรียนรู้ภาษาจีนยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อการยกระดับความรู้ภาษาจีน เพิ่มขีดความสามารถให้แก่เยาวชนไทยในเวทีระหว่างประเทศ และเป็นการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ และฝ่ายการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ครั้งที่ ๑๓ นี้ มีตัวแทนนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด ๑๕ คน ได้แก่ ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ๕ คน ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ๕ คน และตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ๕ คน โดยการประกวดแบ่งรูปแบบเป็น การสอบข้อเขียน การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่จับฉลากได้ และการแสดงความสามารถพิเศษ ซึ่งการประกวดในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้การตัดสิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด