ม.มหิดลเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ทปอ. ได้รับเกียรติจาก รมต.กระทรวง อว. คนใหม่แสดงวิสัยทัศน์

พุธ ๒๖ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๐๘:๔๒
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) คนใหม่ ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ได้แสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารกระทรวง อว. ในการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2563 การประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้กล่าวถึงแผนเฉพาะหน้าในการบริหารกระทรวง อว.ใน 5 ข้อ ดังนี้
ม.มหิดลเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ทปอ. ได้รับเกียรติจาก รมต.กระทรวง อว. คนใหม่แสดงวิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนยุคใหม่โดยให้ความสำคัญด้านไซเบอร์ หรือ การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ นอกจากนี้จะส่งเสริมให้เยาวชนมีบทบาททางสังคมมากขึ้น โดยจะผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งในการยกร่างรัฐธรรมนูญของสสร.ต่อไปด้วยใช้วิกฤติให้เป็นโอกาสโดยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับ Covid-19 เพื่อประโยชน์ต่อระบบทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศมุ่งผลักดันกระทรวงอว.ให้เป็น "กระทรวงแห่งการปฏิบัติ" และผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษามีการเรียนการสอนที่เน้นภาคปฏิบัติ ทำวิจัยโดยคำนึงถึง Transformative Demand หรือความต้องการของประเทศเป็นหลักเชื่อมโยงสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภายในกระทรวงอว.เข้าด้วยกัน โดยจะมีการจัดอบรมเพื่อผนึกกำลังร่วมกันระหว่างผู้บริหารขององค์กรภายในกระทรวงอว. และองค์กรภายนอก ให้ได้รู้จักและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเร่งรัดการปฏิรูปในระบบงานต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษา ระบบงบประมาณแบบวงเงินรวม (Block grant) การทำพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (Sandbox) ตลอดจนจะกำหนดให้ตำแหน่งทางวิชาการมีการแยกประเภทที่ชัดเจน

ซึ่งในการบริหารจะทำด้วยความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมือง และจะให้อิสระทางวิชาการแก่สถาบันอุดมศึกษาในการร่วมกับภาคธุรกิจผลักดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด