ราช กรุ๊ป จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่อัตราเดิม 1.15 บาทต่อหุ้น รวมเงิน 1,667.50 ล้านบาท กำหนดจ่าย 23 กันยายน ศกนี้

อังคาร ๒๕ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๐๓
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกปี 2563 แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงิน 1,667.50 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ1.15 บาทจากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,450 ล้านหุ้น กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 กันยายน ศกนี้
ราช กรุ๊ป จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่อัตราเดิม 1.15 บาทต่อหุ้น รวมเงิน 1,667.50 ล้านบาท กำหนดจ่าย 23 กันยายน ศกนี้

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับเงินปันผลที่จ่ายในงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นเงินรวม 1,667.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.5 ของกำไรรวม บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 กันยายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 กันยายน ศกนี้

“บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ได้ประกาศไว้ คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไร และนับตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการในปี 2543 บริษัทฯ ได้สร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอตลอดมา ที่สำคัญบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มคุณค่าทางสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วย เพราะเชื่อมั่นว่าเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร” นายกิจจา กล่าว

สำหรับเงินปันผลจำนวนนี้จะจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่บริษัทฯ ได้ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถนำไปขอคืนภาษีได้ทั้งจำนวน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 105,446.18 ล้านบาท หนี้สินจำนวน 46,332.34 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 59,113.84 ล้านบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด