ม.อีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับธนาคารออมสิน สานต่อโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปีที่ 2 เปิดเวทีนำเสนอโครงการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน

จันทร์ ๒๔ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๓๗
อาจารย์สุภกัญญา ชวนิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เป็นประธานเปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563” โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียและธนาคารออมสิน ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพในชุมชน ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของตลาด เพื่อก้าวไปสู่ธุรกิจที่เข้มแข็ง ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยบูรณาการองค์ความรู้สมัยใหม่ของนักศึกษาให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน และที่สำคัญคือทำให้มหาวิทยาลัยฯ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ
ม.อีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับธนาคารออมสิน สานต่อโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปีที่ 2 เปิดเวทีนำเสนอโครงการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน

โอกาสนี้ได้เปิดเวทีให้นักศึกษาได้นำเสนอโครงการเพื่อพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่ จ.ปทุมธานีต่อคณะกรรมการของธนาคารออมสิน จำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการ ได้แก่

กลุ่มแปรรูปข้าวบ้านแสนสุขสกัดห้า ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานีบ้านนพรัตน์พัฒนา ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรเฉลิมพระเกียรติบ้านทางยาว ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแปรรูปพืชอุดม ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารมุสลิมคาวหวาน ต.บึงคอไห อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ซึ่งการเข้าร่วมโครงการฯ นี้ทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ เข้าใจในวิถีชีวิต เอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาไทยและทรัพยากรอันมีค่า เพื่อจะช่วยกันจรรโลงรักษาให้อยู่คู่สังคมไทยสืบต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด