สคร. จัดสัมมนา “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายลำดับรอง”

ศุกร์ ๑๔ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๓:๑๙
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดสัมมนา “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายลำดับรอง”
สคร. จัดสัมมนา การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายลำดับรอง

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายลำดับรอง”

ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยการจัดสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Public Private Partnership : PPP และเป็นการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการดำเนินการและการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ที่มีขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงไปจากพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นบุคลากรหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอิสระ โดยในครั้งนี้ เป็นการจัดสัมมนารอบสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายในเขตจังหวัดภาคกลาง จำนวน ๑๓ จังหวัด เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้เกิดโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนได้เพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว โดยปัจจุบัน สคร. ได้มีการออกกฎหมายลำดับรองรองรับการดำเนินโครงการ PPP จำนวน ๑๖ ฉบับ ซึ่งมีความครบถ้วนและพร้อมให้หน่วยงานของรัฐดำเนินโครงการร่วมลงทุนได้ทันที โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาและสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ การขอรับจัดสรรเงินกองทุนและกฎหมายลำดับรองที่มีการประกาศใช้บังคับแล้วเป็นจำนวนมาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด