B-WORK ผลงานโดดเด่น ได้รับคัดเลือกเข้ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

ศุกร์ ๑๔ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๑:๐๔
B-WORK ผลงานโดดเด่น ได้รับคัดเลือกเข้ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน
B-WORK ผลงานโดดเด่น ได้รับคัดเลือกเข้ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

ทั้งผลดำเนินงานไตรมาส 2 แข็งแกร่ง พร้อมจ่ายเงินปันผล 0.1923 บาทต่อหน่วย

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงาน ESG Rating ในกำกับของสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เข้าอยู่ในยูนิเวอร์สของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2563 ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน นับเป็นเครื่องชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นว่า B-WORK มีผลการดำเนินงานด้าน ESG อันประกอบไปด้วย สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) ที่โดดเด่น

“กองทุนบัวหลวง ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ให้ความสำคัญเรื่องผลการดำเนินงานด้าน ESG ไม่น้อยไปกว่าผลการดำเนินงานที่เป็นเม็ดเงิน เพราะตระหนักดีว่า การมี ESG ที่มีคุณภาพ จะส่งผลดีในทางตรงต่อการเติบโตของรายได้ การประหยัดต้นทุนของกิจการ รวมทั้งการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนในระยะยาว โดยในช่วงที่โควิด-19 แพร่ระบาด นักลงทุนจะเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นว่า ธุรกิจใดมี ESG ที่ดี ก็จะสามารถผ่านสถานการณ์โรคระบาดครั้งนี้ไปได้ เช่น B-WORK ที่ยังรักษาผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ได้อย่างแข็งแกร่ง ซึ่งหลังจากนี้ก็จะเดินหน้ารักษามาตรฐานด้าน ESG ต่อไป” นายพรชลิต กล่าว

Smooth Dark blue with Black vignette Studio well use as background,business report,digital,website template.

ทั้งนี้ B-WORK ประกาศผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563) พบว่า มีรายได้รวม 142.24 ล้านบาท สินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 79.02 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้น 5.3% เมื่อเทียบไตรมาสที่ 2 ของปีก่อน ขณะที่อัตราการเช่าและอัตราค่าเช่าเฉลี่ย ในไตรมาส 2 ปี 2563 ของ B-WORK ยังอยู่ในระดับสูง คือ อัตราการเช่าอยู่ที่ 99.8% ของพื้นที่เช่าทั้งหมด โดยค่าเช่าและบริการเฉลี่ยทั้งหมดยังคงแข็งแกร่งอยู่ที่ 622 บาท/ตร.ม./เดือน

นายพรชลิต กล่าวว่า จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ที่ออกมาอย่างแข็งแกร่ง ส่งผลให้ B-WORK ประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 8 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 ในอัตรา 0.1923 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งหมดที่จ่ายออก 70.92 ล้านบาท โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 10 กันยายน 2563

เมื่อนับรวมการจ่ายเงินปันผลไตรมาสแรกและไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ B-WORK จ่ายเงินปันผลในปีนี้แล้ว 0.3874 บาทต่อหน่วย และหากนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทรัสต์จนถึงครั้งล่าสุด B-WORK จ่ายเงินปันผลและเงินลดทุนแล้วรวม 1.8109 บาทต่อหน่วย

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลเพิ่มเติม

การประเมินหลักทรัพย์ ESG100 จะใช้เกณฑ์เบื้องต้นสำหรับการคัดกรองและเกณฑ์หลักสำหรับการประเมิน

เกณฑ์เบื้องต้นสำหรับการคัดกรอง ประกอบด้วย

- ผลการดำเนินงานของบริษัทต้องมีผลประกอบการที่เป็นกำไรติดต่อกันสองรอบปีบัญชีล่าสุด

- การปลอดจากการกระทำความผิดโดยที่บริษัทหรือคณะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต้องไม่ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษหรือเปรียบเทียบปรับในรอบปีประเมิน

- การกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ของบริษัทเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

เกณฑ์หลักสำหรับการประเมิน ประกอบด้วย

- การพิจารณาประเด็นด้าน ESG ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรม

- การพิจารณาวิธีการที่บริษัทใช้ระบุและจัดการกับโอกาสและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้าน ESG

- การพิจารณาประเด็นด้าน ESG ที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการขององค์กร

B-WORK ผลงานโดดเด่น ได้รับคัดเลือกเข้ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน B-WORK ผลงานโดดเด่น ได้รับคัดเลือกเข้ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด