แพรนด้าฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

พฤหัส ๐๖ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๐๓
เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ขึ้น โดย คุณปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วย คณะกรรมการบริษัท และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร เพื่อรับทราบรายงานประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนปี 2562 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากกำไรสะสมของบริษัทโดยใช้กำไรสุทธิประจำปี 2555 ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัท จึงทำให้ผู้ถือหุ้น ส่วนใหญ่ต้องการให้บริษัทฯ รักษาสภาพคล่องให้เพียงพอต่อการดำเนินการธุรกิจต่อไป จึงลงมติไม่จ่ายเงินปันผล พิจารณาอนุมัติการเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ โดยการประชุมในครั้งนี้ มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ ภายใต้สถานการณ์วิกฤติ COVID-19
แพรนด้าฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

รวมถึงแผนกลยุทธ์ Pranda Group เพื่อรองรับความต้องการและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของลูกค้าในยุค COVID พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ตอกย้ำความมั่นใจ ขอให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นว่า ต่อจากนี้ภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ จะเติบโตอย่างมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยจุดเด่นที่แพรนด้าฯ มี อาทิ 1. ประสบการณ์ดำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลา 47 ปี ที่ผ่านมาของบริษัทฯ 2. บริษัทฯ มีลูกค้า ประจำที่มีความภักดีเป็นเวลานาน 3. มีความเชี่ยวชาญและความภักดีของพนักงานที่มีต่อบริษัทฯ และ 4. สินค้าและวัตถุดิบของบริษัทฯ เป็นของที่มีมูลค่าเพิ่มตามกาลเวลา ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมการประชุมฯ ได้ปฎิบัติตามขั้นตอนการตรวจคัดกรอง อย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลตามจุดต่าง ๆ ที่จัดไว้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 และเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมดังกล่าว จัดขึ้น ณ อาคารสโมสร ชั้น 1 บมจ. แพรนด้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด