ไอแบงก์ ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

อังคาร ๐๔ สิงหาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๕๐
ตามที่ ธนาคารได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องแกรนด์มีรอซ ชั้น 3 โรงแรมอัล มีรอซ ซอยรามคำแหง 5 ถนนรามคำแหง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563 นั้น
ไอแบงก์ ประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เนื่องด้วยมีเหตุขัดข้องบางประการทำให้ธนาคารไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นในวันดังกล่าวข้างต้นได้ ธนาคารจึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563จากเดิมวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563เป็นวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์มีรอซ ชั้น 3 โรงแรมอัล มีรอซ ซอยรามคำแหง 5 ถนนรามคำแหง กรุงเทพมหานคร โดยการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาประชุมดังกล่าว จะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของธนาคารอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นโปรดนำเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นที่ธนาคารนำส่งให้แก่ท่านแล้ว ตามหนังสือเชิญประชุมฉบับ ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 มาใช้ในวันประชุมดังกล่าวข้างต้นด้วย โดยธนาคารใคร่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด