สบน. จับมือ ADB และรัฐวิสาหกิจออกพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พันธบัตรเพื่อสังคม และพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน

ศุกร์ ๒๔ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๒๓
นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะแถลงว่า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และการเคหะแห่งชาติ (กคช.) มีแผนที่จะออกพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พันธบัตรเพื่อสังคม และพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนเป็นครั้งแรกของรัฐบาลไทย เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 ด้าน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) เช่น การขจัดความยากจน การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี การศึกษาที่เท่าเทียม พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึง การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ การรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และการลดความเหลื่อมล้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการรักษาอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นระดับ 2 องศาเซลเซียส ตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งเป็นอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) ซึ่งจะสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในระยะยาว

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่จัดทำโดย International Capital Market Association (ICMA) และ ASEAN Capital Market Forum (ACMF) สบน. จึงได้จัดตั้งกรอบการระดมทุนเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Financing Framework) โดยรับการรับรองจาก Sustainalytics ซึ่งเป็นหน่วยงานชั้นนำในการให้ความคิดเห็นอิสระ (Second Party Opinion) และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งกรอบการระดมทุนดังกล่าวครอบคลุมโครงการลงทุนด้านสังคมตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เช่น โครงส่งเสริมการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน โครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและแหล่งเงินทุนอย่างเท่าเทียม และโครงการส่งเสริมนโยบายด้านความมั่นคงทางอาหาร ในส่วนโครงการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมจะครอบคลุมถึงโครงการที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น โครงการรถไฟฟ้า โครงการพลังงานสะอาด และโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรทางทะเล นอกจากนี้ กรอบการระดมทุนดังกล่าวยังกำหนดถึงแนวทางการใช้จ่ายเงินในโครงการ การติดตามและรายงานผล ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีเม็ดเงินไหลเข้าโครงการลงทุนเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยตรงและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ในครั้งนี้ สบน. จะดำเนินการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนในวงเงินรวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท ผ่านผู้จัดจำหน่าย 3 ราย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) โดยแบ่งเป็นการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ซึ่งเป็นโครงการการขนส่งที่สะอาด (Clean Transportation) อันจะมีส่วนช่วยในการลดมลภาวะทางอากาศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท รวมถึงจะมีการออกพันธบัตรภายใต้ พ.ร.ก. แก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบในสังคม ในวงเงินรวมไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ตลอดจน สบน. ยังมีแผนที่จะออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนสำหรับโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตามแผนที่จะพัฒนาตลาดพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนให้มีสภาพคล่องสูงและสอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุน

นอกจากนี้ สบน. ยังได้ร่วมสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการออกพันธบัตรสำหรับการดำเนินโครงการที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจะนำร่องจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และการเคหะแห่งชาติ ที่มีแผนจะออกพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพื่อสังคม เป็นครั้งแรก ภายในปีงบประมาณ 2563 นี้ โดย สบน. พร้อมที่จะสนับสนุนรัฐวิสาหกิจอี่นๆ ที่มีแผนจะออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนในระยะต่อไปอีก

ในการนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ผู้จัดจำหน่ายพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พันธบัตรเพื่อสังคม และพันธบัตรเพื่อความยั่งยืน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับและสนับสนุนอย่างดีจากผู้ร่วมตลาด และสามารถพัฒนาตลาดพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยเพื่อแสดงออกถึงความตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด