B.Care New Normal การบริการของโรงพยาบาลวิถีใหม่

ศุกร์ ๒๔ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๐๐
B.Care New Normal การบริการของโรงพยาบาลวิถีใหม่ เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากร มี 7 มาตรการดังนี้
B.Care New Normal การบริการของโรงพยาบาลวิถีใหม่

มาตรการคัดกรองผู้รับบริการ (Intensive screening measures)มาตรการคัดกรองบุคลากร (Intensive screening measures for medical personnel & staffs)มาตรการการแยก สถานที่ตรวจ และหอผู้ป่วยใน (Isolation measures)มาตรการการเว้นระยะห่าง (Physical distancing measures)มาตรการการรักษาสุขอนามัย (Personal hygiene measures)มาตรการการทำความสะอาด การฆ่าเชื้อโรค (Cleaning measures)มาตรการลดการสัมผัส (Non contact measures)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด