อพวช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม”

อังคาร ๒๑ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๐๘
อพวช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ในหัวข้อ “การพัฒนาทักษะความรู้ด้านการสร้างโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)” โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษเรื่อง “องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กับ ทิศทางยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ขององค์กร” ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรอีกหลายท่าน อาทิ รศ.ดร. พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจพัฒนาระบบและเครือข่ายวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) , ศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจบริหารระบบงบประมาณ วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สกสว. , ดร.ทรงพล มั่นคงสุจริต ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) , ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร รักษาการผู้อำนวยการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) , ศ.ดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน , ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรศ.ดร. ชลิตา ศรีนวล รองผู้อำนวยการ ภารกิจการส่งเสริมความเข้มแข็งของหน่วยงานในระบบ ววน. สกสว. โดยการอบรมฯ ดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมจำนวน 48 คน ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด