อ.ส.ค. จับมือสหกรณ์ลำปางจัดกิจกรรม “Thai-Denmark Cash Van” รุกกระตุ้นยอดขายและเร่งขยายฐานตลาดนมไทย-เดนมาร์คภาคเหนือตอนบน

พฤหัส ๑๖ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๑๕
นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทน ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่าเพื่อเป็นสร้างการรับรู้ภายใต้ตราสินค้าแบรนด์ไทย-เดนมาร์ค ที่ผลิตจากนมโคสดแท้ 100 % ไม่ผสมนมผงและเร่งขยายฐานตลาดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ ให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้น ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้สำนักงานอ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน (จ.เชียงใหม่) จัดทำโครงการ “Thai-Denmark Cash Van” ขึ้น ณ จังหวัดลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงาน
อ.ส.ค. จับมือสหกรณ์ลำปางจัดกิจกรรม Thai-Denmark Cash Van รุกกระตุ้นยอดขายและเร่งขยายฐานตลาดนมไทย-เดนมาร์คภาคเหนือตอนบน

สำหรับการจัดกิจกรรม “Thai-Denmark Cash Van” ได้ทำการแบ่งสายการดำเนินงานตามพื้นที่ของแต่ละอำเภอทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ในสินค้า แนะนำผลิตภัณฑ์ และประสานการจำหน่าย การสั่งซื้อ และกระตุ้นยอดขาย จำนวน 5 สาย คือ สายที่ 1 พื้นที่อำเภอเมืองลำปาง ห้างฉัตร เกาะคา และเสริมงาม สายที่ 2 พื้นที่อำเภอแม่เมาะ และแม่ทะ สายที่ 3 พื้นที่อำเภอแจ้ห่ม เมืองปาน และวังเหนือ สายที่ 4 พื้นที่อำเภองาว และสายที่ 5 พื้นที่อำเภอสบปราบ เถิน และแม่พริก จากนั้นนำมาสรุปผลการดำเนินงานในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ซึ่งผลคาดว่าจะได้รับ ความพึงพอใจและการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่ม เป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร เพิ่มยอดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คที่ผลิตจากน้ำนมดิบของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทย โดยปัจจุบันพื้นที่ภาคเหนือ อ.ส.ค. รับซื้อน้ำนมดิบจากสหกรณ์โคนมนครลำปาง จำกัด มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลเป็นที่ไว้วางใจของผู้บริโภค พร้อมกันนี้ผู้จัดงานได้มอบผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม จำนวน 100 หีบ เพื่อนำไปสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดลำปาง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนในการรับมอบ

สำหรับโครงการดังกล่าวนับว่าเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างอ.ส.ค. และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดลำปาง อาทิ สหกรณ์โคนมนครลำปาง จำกัดและสหกรณ์เครือข่ายในจังหวัดลำปางในการช่วยสนับสนุนทางด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ นมไทย-เดนมาร์ค ตั้งแต่ขั้นตอนการประสานงานกับตัวแทนจำหน่ายภาคเหนือของ อ.ส.ค. คือ บริษัท มหาอิศราสมบัติ จำกัด ที่ได้พิจารณาแต่งตั้งให้สหกรณ์โคนมนครลำปาง จำกัด เป็น Sub-Agent ในจังหวัดลำปาง แต่เพียงผู้เดียว

อ.ส.ค. จับมือสหกรณ์ลำปางจัดกิจกรรม Thai-Denmark Cash Van รุกกระตุ้นยอดขายและเร่งขยายฐานตลาดนมไทย-เดนมาร์คภาคเหนือตอนบน อ.ส.ค. จับมือสหกรณ์ลำปางจัดกิจกรรม Thai-Denmark Cash Van รุกกระตุ้นยอดขายและเร่งขยายฐานตลาดนมไทย-เดนมาร์คภาคเหนือตอนบน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด