เปิดสมัครสรรหาอธิการบดี ม.นวมินทราธิราช ถึง 31 กรกฎาคม นี้

ศุกร์ ๑๐ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๑๑:๑๓
เปิดสมัครสรรหาอธิการบดี ม.นวมินทราธิราช ถึง 31 กรกฎาคม นี้
รศ.นพ.ประยุทธ ศิริวงษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แจ้งว่า มหาวิทยาลัยนวมิน ทราธิราช มีความประสงค์จะสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรจะดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เนื่องจาก รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีคนปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่งซึ่งมีกำหนด 4 ปี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ผู้สนใจขอรับใบสมัครเข้ารับการสรรหาที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เลขที่ 131/6 ถ.ขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2563 ในวัน เวลาราชการ ดูรายละเอียดหรือดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.nmu.ac.th สอบถามโทร. 0 22443931

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด