วธ. รวมพลังมูลนิธิต่อต้านการทุจริตลงนาม MOU ส่งเสริมค่านิยมวัฒนธรรมด้านความซื่อสัตย์

พฤหัส ๐๙ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๑๘
กระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต และเป็นประธานแถลงข่าวโครงการประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน”ประจำปี ๒๕๖๓ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษารวม ๖ แสนบาท โดยมี นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมลงนามและร่วมแถลงข่าว
วธ. รวมพลังมูลนิธิต่อต้านการทุจริตลงนาม MOU ส่งเสริมค่านิยมวัฒนธรรมด้านความซื่อสัตย์

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายหลักในการนำหลักธรรมมาภิบาลมาขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างคุณค่าทางสังคม ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวไปสู่ภาคประชาชน และเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์สุจริต และร่วมกันรณรงค์การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงวัฒนธรรม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กระทรวงวัฒนธรรมจึงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต กับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในด้านวัฒนธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ในสถาบันการศึกษา ชุมชน เพื่อร่วมกันขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย

นอกจากนี้ เพื่อให้ผลจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริตในครั้งนี้เกิดประสิทธิผลและเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานแบบบูรณาการระหว่างองค์กร อันจะเป็นต้นแบบในการขยายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนไปสู่หน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป กระทรวงวัฒนธรรมและมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มทรู ด้วยการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน จัดโครงการประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน” ประจำปี ๒๕๖๓ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั่วประเทศ ส่งผลงานคลิปวิดีโอการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านเข้าประกวด ซึ่งจะเป็นการนำมิติทางวัฒนธรรมมาปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนไทยต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าวว่า มูลนิธิต่อต้านการทุจริตมีความมุ่งมั่นในการขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ โดยจัดให้มีกิจกรรมในการปลูกจิตสำนึกให้คนไทยโดยเฉพาะเยาวชนของชาติให้เป็นคนดียึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อร่วมกันสร้างสังคมให้โปร่งใส ไร้การทุจริตและร่วมกันปลุกจิตสำนึกในการสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทนและไม่เฉยต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบและได้จัดกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชนทุกระดับให้เห็นถึงผลเสียหายของการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่องตลอดมา สำหรับในปีนี้มูลนิธิต่อต้านการทุจริตได้ผนึกกำลังกับกระทรวงวัฒนธรรม เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู โดยการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารออมสินจัดโครงการประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน” ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งสริมให้เยาวชนไทยร่วมกันต่อต้านการทุจริต ผ่านภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่นนั้น ๆ และสร้างจุดยืนในการร่วมกันรณรงค์การต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกรักปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทย ร่วมสืบสานเผยแพร่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นนั้น ๆ ให้คงอยู่

ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวดจะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จะได้รับถ้วยเกียรติยศจากกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ๘๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ อันดับ ๓ และรางวัลชมเชยจะได้รับถ้วยเกียรติยศจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ๖๐,๐๐๐ บาท, ๔๐,๐๐๐ บาท และ ๒๐,๐๐๐ บาท ตามลำดับ

นายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของภาคเอกชนที่ต้องมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยเฉพาะการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและรณรงค์การปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต รวมทั้งชุมชนและประชาชนทั่วประเทศได้ตื่นรู้ถึงการมีส่วนร่วมและลุกขึ้นมาเป็นพลังสำคัญในการเฝ้าระวังและสังเกตการณ์เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ สำหรับปีนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ร่วมดำเนินการจัดทำโครงการประกวด “การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๖๓” เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.ทั่วประเทศ ส่งคลิปวิดีโอ การรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ด้วยศิลปะการแสดงพื้นบ้าน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปการแสดงพื้นบ้านควบคู่ไปด้วย

สำหรับการแสดงที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ๘ ทีมสุดท้าย เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู จะนำเทปบันทึกภาพไปเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อต่าง ๆ ในเครือ ฯ เพื่อเผยแพร่การแสดงรณรงค์ต่อต้านการทุจริตไปยังเยาวชนและประชาชนคนไทยทั่วประเทศต่อไป และสำหรับภาพไฮไลท์การประกวดรอบชิงชนะเลิศความยาว ๒ ชั่วโมง ทุกท่านสามารถติดตามชมได้ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ทางช่องทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ ระบบ HD ช่อง ๑๑๑ ระบบ SD ช่อง ๓๗

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.acf.or.th หรือ www.trueplookpanya.com และส่งเอกสารการสมัครและคลิปการแสดงไปยัง ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู ทางอีเมล์ [email protected] ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ๐๒ ๘๕๘ ๖๔๗๑ ติดตามความเคลื่อนไหวโครงการได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ “ช่อสะอาดต้านทุจริต”

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด