กทม.ดำเนินมาตรการเชิงรุกเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก

พุธ ๐๘ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๑๖:๓๘
นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณี ส.ส.กรุงเทพฯ เขตบึงกุ่ม - คันนายาว เรียกร้องให้ กทม. สั่งการไปยังทุกสำนักงานเขตวางมาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยเฉพาะในพื้นที่เขตคันนายาว ที่ยังละเลยการป้องกันโรคดังกล่าวว่า สำนักอนามัยได้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่เขตคันนายาว โดยจัดเจ้าหน้าที่รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกยุงลาย รวมทั้งส่งเสริมความรู้และให้คำแนะนำแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในบ้านเรือน การกำจัดภาชนะที่ไม่ใช้ประโยชน์ การใส่ทรายอะเบทลงในภาชนะที่ยังใช้ประโยชน์แต่ไม่ได้อุปโภคบริโภค เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ขณะเดียวกันได้บูรณาการเชิงรุกร่วมกับทุกภาคส่วนในการกำจัดแหล่งเพาะ พันธุ์ลูกน้ำยุงลายในทุกชุมชน ทุกสัปดาห์ ตลอดจนรณรงค์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีป้องกันตนเองจากโรค ไข้เลือดออกและโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ
กทม.ดำเนินมาตรการเชิงรุกเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก

นางช่อทิพย์ สิทธิพูล ผู้อำนวยการเขตคันนายาว กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตคันนายาว โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เมื่อได้รับแจ้งจากระบบ รง.506 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่ตรวจสอบรวมถึงพิจารณาแนวทางการพ่นสารเคมี สำรวจลูกน้ำยุงลาย ใส่ทรายอะเบท เพื่อกำจัดลูกยุงลาย และในบริเวณที่มีผู้ป่วยจะดำเนินการควบคุมโรคทันที ขณะเดียวกันได้มีแผนปฏิบัติการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกเดือน ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ แยกเป็นแต่ละชุมชน อีกทั้งร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 56 และอาสาสมัครสาธารณสุขลงพื้นที่แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้อง กันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องใน 42 ชุมชน สถานประกอบการ และโรงเรียน เพื่อป้องกันและควบคุมโรค นอกจากนั้น ยังได้ร่วมสอบสวนโรคและดำเนินการตามแนวทางระบาดวิทยา พร้อมทั้งเก็บข้อมูลกำหนดลงจุด GPS ควบคุมพื้นที่ที่เคยพบผู้ป่วยหรือเคยมีการระบาด เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางป้องกันโรคต่อไป

กทม.ดำเนินมาตรการเชิงรุกเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก กทม.ดำเนินมาตรการเชิงรุกเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก กทม.ดำเนินมาตรการเชิงรุกเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด