แอปพลิเคชัน KhunLook “คุณลูก” ตัวช่วยพ่อแม่ยุค New Normal เพื่อดูแลพัฒนาการลูกน้อย

อังคาร ๓๐ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๑๓:๑๙
เชิญชวน พ่อแม่หรือผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยทั่วประเทศ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน KhunLook เพื่อติดตามการเติบโตของลูกน้อยได้อย่างต่อเนื่อง ผ่านเมนูฟังก์ชั่นต่างๆ โดยตรวจสอบพัฒนาการตามเกณฑ์แต่ละช่วงวัย พร้อมคำแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพและสร้างเสริมพัฒนาการของลูกน้อย ได้สะดวก รวดเร็ว ในยุค New Normal เพื่อดูแลพัฒนาการลูกน้อย
แอปพลิเคชัน KhunLook คุณลูก ตัวช่วยพ่อแม่ยุค New Normal เพื่อดูแลพัฒนาการลูกน้อย

KhunLook : ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เต็มศักยภาพ ลดความเสี่ยงพัฒนาการล่าช้า

ใช้ประเมินติดตามพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กแรกเกิด - 6 ขวบ ได้อย่างต่อเนื่องใช้ในการดูแลสุขภาพ ภาวะโภชนาการ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน สุขภาพช่องปาก แจ้งเตือนนัดหมาย และมีคำแนะนำตามวัยจากกุมารแพทย์และทันตแพทย์ข้อมูลทันสมัย เชื่อถือได้สามารถเก็บบันทึกภาพและสำรองข้อมูลได้โหลดครั้งเดียวใช้ได้เลย (โหลดแล้วไม่จำเป็นต้องใช้เน็ต)ใช้ง่าย พกพาสะดวก

ข้อมูลจากงานวิจัย “แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กไทย”

ดาวน์โหลดงานวิจัยของ สวรส.และเครือข่ายได้ที่ http://kb.hsri.or.th “คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ”

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด