กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำร่องจ้างงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่แรก หวังดึงประชาชนช่วยทำงานรักษาและดูแลป่าไม้ของประเทศ

อังคาร ๓๐ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๑๐:๕๘
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่นำร่องเปิดตัวโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด – 19 รวม 16,488 อัตรา ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่แรก 666 อัตรา ในพื้นที่ 23 อำเภอ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า โครงการจ้างงานทุกตำบล ทั่วประเทศจะต้องสำรวจข้อมูล 7 ชุด คือ แปลงเกษตรในพื้นที่ประสบภัยนอกเขตชลประทาน ทั้งภัยแล้งและน้ำท่วม // โครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำที่ชำรุดเสียหาย เช่น อ่างเก็บน้ำ ฝาย คลองชลประทาน ประปาหมู่บ้าน // บ่อบาดาลสาธารณะที่ต้องการปรับปรุงซ่อมแซม // การจัดการขยะในหน่วยงานหรือชุมชน // พื้นที่สีเขียวมีอยู่ในปัจจุบันที่ต้องการอนุรักษ์ฟื้นฟู ต้องไม่เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ // ชนิดพันธุ์ไม้ที่ชุมชนหรือประชาชนต้องการ และสุดท้าย ข้อมูลเครือข่ายองค์กร และเครือข่ายภาคประชาชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจะนำไปทำแผนชุมชนและจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อลฝมระดับตำบล รวมถึง ข้อมูลการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 23 จังหวัด รวม 2,660 หมู่บ้าน รวมเนื้อที่ 1.8 ล้านไร่ นำไปจัดที่ดินให้ประชาชนตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และเกิดความร่วมมือจาก 622 เครือข่ายไฟป่าใน 31 จังหวัด ภาพรวมมีการปลูกฟื้นฟูป่าหลังถูกไฟไหม้ 18,660 ไร่ เพื่อให้ป่าคงความอุดมสมบูรณ์ ส่วนผลลัพธ์ที่ได้จะนำไปดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากผืนป่า “สร้างป่า สร้างงาน สร้างรายได้ แหล่งน้ำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 60 แห่ง , เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 56 แห่ง และหน่วยควบคุมพื้นที่เตรียมการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 2 แห่ง รวม 118 แห่ง โดยมีแหล่งน้ำแหล่งอาหารของสัตว์ป่า 2,107 แห่ง สามารถช่วยลดผลกระทบจากภัยแล้งและสัตว์ป่าให้มีน้ำและอาหารในพื้นที่ป่าชายเลน โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำร่องจ้างงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่แรก หวังดึงประชาชนช่วยทำงานรักษาและดูแลป่าไม้ของประเทศ

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า โครงการจ้างงานให้กับประชาชนฯ ได้คัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างเพื่อเป็นผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วทุกหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ให้สำรองบุคคลไว้ร้อยละ 15 เพื่อทดแทนกรณีลูกจ้างลาออกระหว่างปฏิบัติงาน สิ่งคำคัญเพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจัดทำสัญญาจ้างระหว่างหน่วยงานและผู้ที่ได้รับการจ้างงาน และหน่วยงานมีการประสานหรือติดต่อธนาคารเพื่อบริการ ผู้รับจ้างในการเปิดบัญชีรับเงิน โดยเงินค่าจ้างจะเข้าบัญชีผู้ที่ได้รับการจ้างโดยตรง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด