ภาพข่าว: สนพ.สระบุรีเร่งส่งเสริมแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ

อังคาร ๓๐ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๐๙:๐๓
ภาพข่าว: สนพ.สระบุรีเร่งส่งเสริมแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ สาขา การประดิษฐ์ของชำรวย ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 1 ก.ค. 63 จำนวน 20 คน ณ อบต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้มีทักษะองค์ความรู้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ด้านการทำองเที่ยว เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคท่องเที่ยวและบริการและ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการท้องเที่ยว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด