ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นบุคคลที่สมควรได้รับ การเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ศุกร์ ๒๖ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๐๙:๓๒
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่า ในวันนี้คณะกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (คณะกรรมการคัดเลือกฯ) ได้มีมติให้ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน ถึง 10 กรกฎาคม 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกฯ
ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นบุคคลที่สมควรได้รับ การเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ รายละเอียดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยผู้สนใจสามารถเรียกดูข้อมูลและพิมพ์ใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.mof.go.th http:/…o.go.th หรือ www.bot.or.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2273-9020 ต่อ 3209 ห/…ือ 3238

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด