วศ.อว. ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร ณ จังหวัดนนทบุรี

อังคาร ๒๓ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๐๙:๕๒
กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยนางสาวสุบงกช ทรัพย์แตง หัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และคณะนักวิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร จากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปไม้ผล และพืชผักสมุนไพรในท้องถิ่น” เป้าหมาย เสริมองค์ความรู้และเข้าใจในการสกัดสมุนไพรเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร มาตรฐานผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ มีผู้ร่วมฝึกอบรม 25 ราย ณ กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบางรักใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
วศ.อว. ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร ณ จังหวัดนนทบุรี

การดำเนินงานที่สำคัญ เนื่องจากกลุ่มมีสมุนไพรในพื้นที่เป็นจำนวนมาก จึงนำมาผลิตเป็นแชมพูสมุนไพร แต่ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรที่ผลิตขึ้นเมื่อตั้งทิ้งไว้จะเกิดการแยกชั้นและตกตะกอน วศ. มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการสกัดสมุนไพรเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร ประกอบด้วยการฝึกปฏิบัติการสกัดสมุนไพร การผลิตแชมพูสมุนไพรและครีมนวดผมสมุนไพร เพื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสม่ำเสมอ และนำเทคนิคที่ได้ ไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของตนเองให้ได้มาตรฐาน

ผลจากการฝึกอบรมในครั้งนี้เกษตรกรในชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรและครีมนวดผมสมุนไพรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด ส่งผลให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด