รมว.เกษตรฯ นั่งหัวโต๊ะ หารือเงื่อนไขการชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิก กฟก.ลูกหนี้ ธ.ก.ส.

จันทร์ ๒๒ มิถุนายน ๒๐๒๐ ๐๙:๒๖
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ร่วมหารือการกำหนดเงื่อนไขการชำระหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือ นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และนายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการให้เข้าร่วมการหารือกับ นายสมภพ รอดกลาง นายอุดม ถมปัด นายเจริญศักดิ์ เพชรจู ผู้แทน ธ.ก.ส. ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รมว.เกษตรฯ นั่งหัวโต๊ะ หารือเงื่อนไขการชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิก กฟก.ลูกหนี้ ธ.ก.ส.

ประเด็นการหารือในครั้งนี้ที่ประชุมมีการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ลูกหนี้ ธ.ก.ส. ดังนี้ ในกรณีที่เกษตรกรมีคุณสมบัติถูกต้องให้ กฟก.ชำระหนี้แทนโดยชำระเงินต้นร้อยละ 50 เงินต้นที่เหลือและดอกเบี้ยตัดทิ้ง ส่วนเกษตรกรที่คุณสมบัติไม่ถูกต้องมีเงื่อนไขการจัดการหนี้โดย เงินต้นร้อยละ 50 ให้เกษตรกรหรือทายาทเป็น ผู้ชำระหนี้เอง โดยทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับ ธ.ก.ส. คิดดอกเบี้ย MRR- 3 ระยะเวลาไม่เกิน 15 ปี แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาบังคับคดีที่เหลืออยู่ เงินต้นที่เหลือและดอกเบี้ยตัดทิ้ง หากเกษตรกรผิดนัดชำระให้รับผิดชอบเงินต้นเต็ม ทั้งจำนวน แต่ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ดังกล่าวเสนอคณะกรรมการ ธ.ก.ส. พิจารณาต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด